Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Majetkové priznanie vedúcich zamestnancov v školách a školských zariadeniach

Publikované: Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Blíži sa termín na podávanie majetkových priznaní vedúcich zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Medzi takýchto zamestnancov patria aj vedúci zamestnanci v školách a školských zariadeniach.

V úvode je potrebné uviesť, že danú problematiku upravuje ustanovenie § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“), ktoré je označené nadpisom „majetkové priznanie“. V ďalšom texte sa však už uvedený pojem „majetkové priznanie“ nevyskytuje, ale legislatívny text používa slovné spojenia ako „povinnosť deklarovať svoje majetkové pomery“ alebo „oznámenie údajov o svojich majetkových pomeroch“. Len pre úplnosť je potrebné uviesť, že týmito pojmami sa myslí to isté.

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. vedúci zamestnanec je povinný deklarovať svoje majetkové pomery do

  1. 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca,
  2. 31. marca každého kalendárneho roka.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva povinnosť deklarovať svoje majetkové pomery pre vedúcich zamestnancov. Povinnosť podať majetkové priznanie má teda každý vedúci zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme. Kto je vedúcim zamestnancom upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Podľa § 9 ods. 3 Zákonníka práce vedúci zamestnanci zamestnávateľa sú zamestnanci, ktorí sú na jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny.

Z uvedenej definície vyplýva, že podľa Zákonníka práce sa za vedúceho zamestnanca považuje ten zamestnanec, kto riadi, resp. má riadiť aspoň jedného zamestnanca, t. j. má aspoň jedného podriadeného zamestnanca.

V praxi škôl a školských zariadení sa niekedy vyskytujú otázky, či aj pedagogický alebo odborný zamestnanec poverený vedením školy alebo školského zariadenia do vymenovania riaditeľa (tzv. poverený riaditeľ) je povinný deklarovať svoje majetkové pomery. Vzhľadom k tomu, že takýto zamestnanec dočasne vykonáva funkciu vedúceho zamestnanca – riaditeľa je odpoveď na danú otázku áno.

Vedúci zamestnanci sú povinní oznámiť údaje o svojich majetkových pomeroch v rozsahu podľa § 114 ods. 2 a 3 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa uvedených ustanovení majetkové priznanie obsahuje údaje o

  1. nehnuteľnom majetku,
  2. hnuteľnom majetku,
  3. majetkových právach a iných majetkových hodnotách.

Nehnuteľný majetok sa neoceňuje. Hnuteľný majetok a majetkové práva a iné majetkové hodnoty na účely majetkového priznania štátny zamestnanec ocení cenou obvyklou; za hnuteľný majetok sa považujú najmä peňažné prostriedky v mene euro a v cudzej mene, vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v mene euro a v cudzej mene a vklady v zahraničných bankách. Hnuteľný majetok a majetkové práva a iné majetkové hodnoty sa v majetkovom priznaní uvedú len vtedy, ak ich súhrnná hodnota je vyššia ako 35 000 eur. Nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok a majetkové práva a iné majetkové hodnoty v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa na účely majetkového priznania delia rovnakým dielom.

Vzhľadom k obsahu majetkového priznania, ako aj preukázateľnosti jeho podania je nevyhnutné ho podať písomnou formou. Bližšiu štruktúru, resp. formálne náležitosti majetkového priznania zákon neupravuje, ale môže to byť predmetom interného predpisu alebo usmernenia kompetentného orgánu.

Komu sa podáva majetkové priznanie

V neposlednom rade je nutné zodpovedať otázku komu sa podáva majetkové priznanie. Riaditeľ školy a školského zariadenia s právnou subjektivitou oznamuje údaje o svojich majetkových pomeroch orgánu, ktorý ho vymenoval, t. j. zriaďovateľovi. Riaditelia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity podávajú majetkové priznanie štatutárnemu orgánu zriaďovateľa. Ostatní vedúci zamestnanci v školách a školských zariadeniach deklarujú svoje majetkové pomery riaditeľovi.

Aj keď zákon túto problematiku vyslovene neupravuje, je potrebné sa zmieniť aj o ďalšom následnom kroku po podaní majetkového priznania a tým je jeho vyhodnotenie. Nevyhnutnosť vyhodnotenia majetkového priznania kompetentnou osobou, či orgánom  vyžaduje samotná podstata a účel majetkového priznania. Bez vyhodnotenia majetkového priznania by deklarovanie majetkových pomerov vedúcich zamestnancov stratilo význam a malo by len formálny charakter. Zmyslom vyhodnotenia majetkového priznania by malo byť zistenie a konštatovanie kompetentného orgánu, že majetkové pomery vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme presahujú alebo nepresahujú súhrn jeho platových pomerov a iných vyčíslených príjmov.

Opomenutie podania majetkového priznania

Opomenutie podania majetkového priznania v stanovenom termíne, resp. jeho nepodanie vôbec môže mať pre vedúceho zamestnanca závažné dôsledky. Podľa § 3 ods. 7 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďovateľ odvolá riaditeľa za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu. Citované znenie zákona odkazuje na ustanovenia § 9 a 10 zákona č. 552/2003 Z. z., teda aj na povinnosť vedúceho zamestnanca deklarovať svoje majetkové pomery.

V zmysle uvedenej legislatívy je tak povinnosťou zriaďovateľa (dikcia zákona znie “odvolá“, nie „môže odvolať“) odvolať riaditeľa za nesplnenie povinnosti deklarovať svoje majetkové pomery.Na zamyslenie sú možno úvahy o tejto sankcii, ktorá sa javí ako príliš prísna. V prípade ostatných vedúcich zamestnancov prichádza do úvahy upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny za nesplnenie povinnosti vedúceho zamestnanca deklarovať svoje majetkové pomery v zmysle § 10 zákona č. 552/2003 Z. z.

 1. 3. 2021

 Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk