Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zákon č. 211/2000 Z. z. - Poskytovanie informácií v školách a školských zariadeniach

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V súčasnosti platná právna úprava ukladá školám a školským zariadeniam ako povinným osobám v zmysle  § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „infozákon“) povinnosť zverejňovať a poskytovať informácie, ktorými disponujú.

V súlade s § 5 ods. 1 písm.b), c) a f) infozákona škola a školské zariadenie (ďalej len „škola“) musí mať zverejnené:

  • miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie,
  • miesto, lehotu a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
  • sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

Tieto informácie  sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup a to v sídle školy a na všetkých jej pracoviskách na verejne prístupnom mieste a na webovom sídle školy.

Kto môže od školy požadovať informácie?

Podľa § 3 ods. 1 infozákona každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Informácie požaduje žiadateľ, ktorým sa v súlade s § 4 ods. 1 infozákona rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie. Škola v súlade s § 3 ods. 3 infozákona sprístupní informácie bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Aké informácie je škola ako povinná osoba podľa infozákona poskytnúť žiadateľovi?

Infozákon neobsahuje pozitívne (a ani negatívne) vymedzenie rozsahu informácií, ktoré je škola ako povinná osoba povinná poskytnúť žiadateľovi. Infozákon v § 3 ods. 1 infozákona ustanovuje, že každá fyzická osoba alebo právnická osoba má právo na prístup ku všetkým informáciám, ktoré má škola ako povinná osoba  k dispozícii s výnimkou tých informácií, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie prístupu k informáciám podľa § 8 až § 11 infozákona  (v škole ide najčastejšie o Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, osobné údaje, informácie, ktoré sú utajovanou skutočnosťou, obchodným či bankovým tajomstvom apod.).

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Podľa § 14 ods. 1 infozákona žiadosť o sprístupnenie informácií (ďalej len „infožiadosť“) možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.  Podľa

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk