Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

VZDELÁVANIE CUDZINCOV

Jazykový kurz pre deti cudzincov - dohadovacie konanie N

Autor/i: -

V zmysle § 10 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve organizačne aj finančne zabezpečuje jazykové kurzy cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky príslušný regionálny úrad školskej sprá...

Nárok na mzdu pri humanitárnej pomoci N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Odborný zamestnanec školy – sociálny pedagóg bol požiadaný neziskovou organizáciou na výpomoc pri krízovej intervencii utečencom z Ukrajiny vo veľkokapacitnom centre Michalovce. Sociálny pedagóg školený VUDPaP vycestoval 19.3. (sobota) do 22.3.202...

Prevod známok z vysvedčenia v cudzine N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V tomto školskom roku sme prijali do ôsmeho ročníka žiaka, ktorý je občanom Ukrajiny. Máme doklady o štúdiu, vrátane vysvedčení. Akým spôsobom máme  známky na ukrajinskom vysvedčení zo siedmeho ročníka previesť na známky zodpovedajúce našej stupni...

JAZYKOVÉ KURZY - Dohoda o pracovnej činnosti N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Škola uzatvára s učiteľom jazykového kurzu dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. V súlade s § 223 Zákonníka práce ide o dohodu o pracovnej činnosti.

JAZYKOVÉ KURZY - Dohadovacie konanie, organizácia N

Autor/i: redakcia , PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Pre deti cudzincov s povoleným pobytom na území SR, ktoré sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole, strednej škole a v škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sa na odstránenie jazykových bariér orga...

Postup riaditeľa školy pri prijímaní žiaka – utečenca N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Zákonodarca dáva riaditeľovi školy povinnosť zaradiť takéto dieťa do ročníka a do triedy. Ide tu o zaradenie žiaka bez rozhodovania. Nie o prijatie podľa správneho poriadku1 a zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.2 Odporúča sa ...

JAZYKOVÉ KURZY - Skúsenosti z organizovania jazykového kurzu N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Vyjadrenie k organizačnému a finančnému zabezpečeniu jazykového kurzu slovenského jazyka poskytla Mgr. Eva Bednáriková, zriaďovateľka a riaditeľka Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice.

JAZYKOVÉ KURZY - Doplnenie úväzku učiteľa slovenského jazyka N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Môže riaditeľ školy doplniť úväzok učiteľa slovenského jazyka, ktorý bude vzdelávať detí/žiakov v rámci jazykového kurzu štátneho jazyka o vyučovacie hodiny v rámci Učebného plánu pre základný a rozširujúci kurz štátneho  jazyka pre deti cudzincov?

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ