Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

VZDELÁVANIE CUDZINCOV

Priestorové vybavenie strednej školy N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Sme stredná odborná škola sídliaca v prenajatých priestoroch v súlade so zmluvou o nájme nebytových priestorov. Keďže v uvedených priestoroch nie je telocvičňa, telesnú a športovú výchovu realizujeme v športovej hale, tiež na základe  zmluvy o pre...

Atestácia ako podmienka na výkon funkcie riaditeĺa N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako je to podľa aktuálnej legislatívy s požiadavkami na obsadenie do funkcie riaditeľa ZŠ? Je potrebná 1. atestácia? Čo sa rozumie pod "podmienkami získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca a...

JAZYKOVÉ KURZY N

Autor/i: redakcia , PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Pre deti cudzincov s povoleným pobytom na území SR, ktoré sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole, strednej škole a v škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sa na odstránenie jazykových bariér orga...

Nárok na mzdu pri humanitárnej pomoci N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Odborný zamestnanec školy – sociálny pedagóg bol požiadaný neziskovou organizáciou na výpomoc pri krízovej intervencii utečencom z Ukrajiny vo veľkokapacitnom centre Michalovce. Sociálny pedagóg školený VUDPaP vycestoval 19.3. (sobota) do 22.3.202...

Prevod známok z vysvedčenia v cudzine N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V tomto školskom roku sme prijali do ôsmeho ročníka žiaka, ktorý je občanom Ukrajiny. Máme doklady o štúdiu, vrátane vysvedčení. Akým spôsobom máme  známky na ukrajinskom vysvedčení zo siedmeho ročníka previesť na známky zodpovedajúce našej stupni...

FINANCIE - jazykové kurzy, príspevok na špecifiká, zvýšené osobné, prevádzkové náklady z dôvodu prijatia žiakov z Ukrajiny. N

Autor/i: redakcia , PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Na aké potreby môže žiadať zriaďovateľ školy, ktorá bude organizovať jazykový kurz štátneho jazyka pre deti cudzincov s povoleným pobytom na území SR, finančné prostriedky?

JAZYKOVÉ KURZY - Dohoda o pracovnej činnosti N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Škola uzatvára s učiteľom jazykového kurzu dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. V súlade s § 223 Zákonníka práce ide o dohodu o pracovnej činnosti.

Postup riaditeľa školy pri prijímaní žiaka – utečenca N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Zákonodarca dáva riaditeľovi školy povinnosť zaradiť takéto dieťa do ročníka a do triedy. Ide tu o zaradenie žiaka bez rozhodovania. Nie o prijatie podľa správneho poriadku1 a zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.2 Odporúča sa ...

JAZYKOVÉ KURZY - Skúsenosti z organizovania JK N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Vyjadrenie k organizačnému a finančnému zabezpečeniu jazykového kurzu slovenského jazyka poskytla Mgr. Eva Bednáriková, zriaďovateľka a riaditeľka Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Vzdelávacie poukazy - termíny A

Publikované: Aktualizované:

Vzdelávacie poukazy - termíny N

Publikované:

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. Hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2019 stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac).

Vzdelávacie poukazy - termíny N

Publikované:

Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2018 N

Publikované:

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.