Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

Krátenie odmeny pre PN, OČR – regionálny príplatok N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

MŠVVaM SR v roku 2024 z dôvodu zvýšenia atraktivity učiteľského povolania a prilákania pedagogických a odborných zamestnancov do oblastí, kde je najväčší nedostatok učiteľov, poskytne školám finančné prostriedky na odmeňovanie. Za dobu PN, OČR a p...

Evidovanie neprítomnosti žiaka N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Pokiaľ sa na strednej škole v určitý deň nekonalo riadne vyučovanie (z objektívnych dôvodov) a žiaci mali ako náhradný program len účasť na kultúrnom podujatí (v rovnakom meste) v trvani cca 2 hodiny, po ktorom išli domov, je možné za daný deň evi...

Nárok na študijné voľno N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Máme asistentku učiteľa, ktorá má vzdelanie v študijnom programe medzinárodné vzťahy (Mgr.). Teraz si dokončuje DPŠ na Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v študijnom programe základný modul. Má nárok na  platené študijné ...

Ukončenie pracovného pomeru dohodou z dôvodu uplynutia lehoty na udelenie výnimky. N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Pedagogický zamestnanec je zamestnaný ako vychovávateľ v úväzku 0,27 v CVČ, ktoré je súčasťou školy a v úväzku 0,26 ako učiteľ telesnej a športovej výchovy v škole.  Pracovná zmluva bola uzatvorená v roku 2017, menila sa dodatkami. Pokles záujmu d...

Prehľad subjektov poskytujúcich podporné opatrenia N

Autor/i: -

Usmernenie k podporným opatreniam a k jednotnému postupu pri aplikácii § 145a a 145b zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo svojej prílohovej časti ob...

Vykonávanie funkcie predsedníčky rady školy počas PN N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Som predsedníčkou rady školy a som aktuálne piaty mesiac na PN. Môžem vykonávať funkciu predsedu RŠ počas výberového konania na fuknciu riaditeľa školy? Ak by mi to zdravotný stav nedovolil, môže plnohodnotne prevziať kompetencie a úkony počas výb...

Podporné opatrenia – Krízová intervencia v škole N

Autor/i: -

Krízová udalosť je akákoľvek udalosť, sekvencia udalostí, ktorá prekoná bežné zvládacie mechanizmy jednotlivca. Charakter špecifickej krízovej situácii majú udalosti s obzvlášť závažným dopadom na školskú komunitu a spoločnosť, s potenciálom polar...

Výstupné prehliadky žiakov strednej školy N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Je stredná odborná škola povinná žiakov na konci štúdia vysielať na výstupné lekárske prehliadky? 

Regionálny príplatok pri neodpracovaní dní v mesiaci N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Zamestnankyňa v mesiaci 01/2024 neodpracovala ani jeden deň, tri dni čerpala dovolenku a od 05.01.2024 do 10.02.2024 bola PN. Od 11.02.2024 nastúpila na MD. Patrí zamestnankyni regionálny príspevok za mesiac 01/2024?

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Zníženie úväzku upratovačke A

Publikované: Aktualizované:

Otázka:  Z organizačných dôvodov, pre nižší počet detí v materskej škole, navrhujeme upratovačke znížiť pracovný úväzok zo 100 %  na 85 %. V MŠ máme 35 detí, 4 učiteľky (3 na 100 % a 1 na 80 %). Upratovačka má v pracovnej náplni aj pomoc pri obliekaní a vyzliekaní detí. O tento čas, keďže sú tam 4 učiteľky a detí je menej ako minulé školské roky, navrhujem jej úväzok znížiť. V súčasnosti táto pomoc potrebná nie je. Zamestnankyňa nesúhlasí a ani zástupca zamestnancov za OZ. Ako mám v takomto prípade postupovať?