Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

PLATOVÁ TRIEDA - Učiteľka v ZŠ, autorstvo testov N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako mám zaradiť pedagogického zamestnanca s takýmto vzdelaním: ukončená  VŠ Pedagogická fakulta, učiteľstvo pre 2. stupeň ZS, aprobácia  matematika, výtvarná výchova, ukončené doktorandské štúdium v odbore Predškolská a elementárna pedagogika  zam...

Prehľad okresov - varovanie, ostražitosť, monitoring - od 21. 6. N

Autor/i: -

Od pondelka 21. júna bude na Slovensku 17 okresov v zelenej farbe (stupeň monitoring), 45 okresov bude žltých (I. stupeň ostražitosti) a 15 okresov v oranžovej farbe (II. stupeň ostražitosti). V ružovej fáze (I. stupeň varovania) je jeden okres, j...

Kvalifikácia - PEDAGOGICKÝ ASISTENT N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Spĺňa kvalifikačné predpoklady na pozíciu pedagogického asistenta absolventka 1.stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore „Formácia a vedenie spoločenstiev“ na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity? Absolventka vykonala štátnicovú skúšku...

História - Školské prázdniny N

Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

História školstva Pre každého žiaka, ale aj učiteľa sú prázdniny (dovolenky) vari najočakávanejším obdobím roka. Aj prázdniny majú svoju históriu.

Dokedy môže zamestnanec podať žalobu o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru podľa § 77 ZP, ak je v tzv. ochrannej dobe podľa § 64 ZP? N

Autor/i: -

V prípade, o ktorom nakoniec rozhodol Veľký senát NS SR (1VCdo/2/2019), sa riešila otázka uplynutia lehoty na podanie žaloby na neplatnosť skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca (§ 77 ZP), ak ide o zamestnanca, ktorý je v ochrannej dobe...

Podmienka na funkciu riaditeľa školy N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Chcela by som sa informovať ohľadne kvalifikačných predpokladov na výkon funkcie riaditeľa školy. Na školení k zákonu o PZ spomenula školiteľka, že kto chce kandidovať za riaditeľa školy bude potrebovať  2. atestáciu, ale v zákone som to nenašla.

KVALIFIKÁCIA a PLATOVÁ TRIEDA - vychovávateľ ŠKD a zaradenie do platovej triedy N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Na voľné miesto vychovávateľky v ŠKD chceme prijať učiteľku, ktorá má ukončené  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 25. 05. 2012 v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelanie v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika. Spĺ...

Uznanie štátnej jazykovej skúšky N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Vyhláška č. 1/2020 Z. z. v časti 3, v bode 40 - 52 bližšie neupravuje uznávanie kvalifikácie učiteľa cudzieho jazyka, ktorý získal kvalifikáciu úspešným absolvovaním štátnej jazykovej skúšky, tak ako tomu bolo predtým vo vyhláške č. 437/2009 Z. z....

VZOR - Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková , JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania môžu vydávať len školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení ministerstva školstva podľa § 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niekt...

Čerpanie plateného voľna a dohoda so zamestnaneckým dôverníkom N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Moja otázka sa týka dňa plateného voľna, na ktorý máme na základe vyššej kolektívnej zmluvy nárok. Tento deň máme vyčerpať do 30.6.2021, čo nám nevyhovuje a chceli by sme ho čerpať až v júli počas prázdnin. Na škole nemáme odbory len zamestnanecké...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ