Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

MŠVVaŠ SR - Vyhlásenie výzvy "Finančná gramotnosť"

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR pridelí účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu. Konečný termín na predloženie žiadosti je 15. jún 2021.

Oblasťou podpory  je organizačné zabezpečenie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.2, ktorý schválilo ministerstvo školstva s účinnosťou od 1. septembra 2017.

Žiadosť sa predkladá online podľa metodického usmernenia k výzve spolu s troma prílohami (Opis projektu, Finančné zabezpečenie projektu s dokladom o spoluúčasti, Rozpočet).

Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia základných a stredných škôl. Riaditeľ školy vyplní elektronický formulár dostupný na: https://financnagramotnost.iedu.sk .

Konečný termín na predloženie žiadosti podľa zverejnených požiadaviek je 15. jún 2021 do 23:59 hod. Vyhodnotenie bude zverejnené najneskôr do 30. júna 2021.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese rp.financnagramotnost@minedu.sk :do správy na začiatok uveďte EDUID Vašej školy.

Zdroj  a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/vyhlasenie-vyzvy-financna-gramotnost/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk