Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania (29.9.)

Kategória: Výzvy

Cieľom výzvy je prostredníctvom nenávratného finančného príspevku poskytnúť stredným odborným školám podporu na obstaranie materiálno-technického vybavenia, modernizáciu škôl, aktualizáciu vzdelávacích programov, vzdelávanie pedagogických zamestnancov vrátane zapojenia odborníkov do vyučovacieho procesu za účelom zvýšenia kvality a zatraktívnenia stredného odborného vzdelávania. Oprávnenosť pre čerpanie z fondu sa vzťahuje konkrétne okresy (nižšie) Trenčianskeho, Košického a Banskobystrického kraja. Uzávierka: 29. 9. aktuálne obdobie (30. 11.)(eurofondy.gov.sk/vyzvy/vyzvy-program-slovensko/).

Oprávnení žiadatelia

  • stredné odborné školy zapojené do systému formálneho vzdelávania v zmysle § 3 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • samosprávne kraje ako zriaďovatelia stredných odborných škôl uvedených v prvej odrážke, 
  • mimovládne/neziskové organizácie (nezisková organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie) ako zriaďovatelia stredných odborných škôl uvedených v prvej odrážke,
  • subjekty zo súkromného sektora - právnické a fyzické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obch. zákonníka) ako zriaďovatelia stredných odborných škôl uvedených v prvej odrážke.

Financovanie projektu

Poskytovanie príspevkov sa realizuje formou NFP. NFP v rámci tejto výzvy je stanovený vo výške 92 % z celkových oprávnených výdavkov, pričom výška príspevku zo zdrojov FST predstavuje 85 % z COV, ku ktorému je prirátané spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu vo výške 7 % z COV. Spolufinancovanie žiadateľa predstavuje minimálne 8 % z COV.

Oprávnenosť pre čerpanie z tohto fondu, a teda aj oprávnenosť pre zapojenie sa do tejto výzvy sa vzťahuje len na:

  • Trenčiansky kraj (okresy Prievidza a Partizánske);
  • Košický kraj (okresy Košice I – IV, Košice – okolie a okres Michalovce);
  • Banskobystrický kraj (okresy Banská Štiavnica, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom).

Výzva sa špecificky zameriava na:

  • zabezpečenie účinného a adresného prepojenia študijných a učebných odborov s ohľadom na aktuálne trendy na trhu práce pre potreby rozvoja regionálnej ekonomiky v transformujúcich sa regiónoch;
  • rozvíjanie študijných a učebných odborov, ktoré sú pre súčasný trh práce potrebné a ktorých absolventi sú uplatniteľní v nedostatkových, alebo najžiadanejších kvalifikáciách a profesiách;
  • vytvorenie vhodných podmienok pre vznik nových experimentálnych študijných a učebných odborov napríklad pre potreby (nových) hospodárskych odvetví v regiónoch zasiahnutých transformáciou.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.itms2014.sk/vyzva


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev