Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zvyšovanie kapacít základných škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Zvýšenie kapacít základných škôl". Cieľom výzvy je rozšírenie kapacít základných škôl, v ktorých počet žiakov presahuje kapacitné možnosti. Termín: priebežne do uzavretia výzvy. Obdobie oprávnenosti výdavkov sa končí dňom 30. 6. 2026. 

Financovanie

  • Minimálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu: neuplatňuje sa
  • Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu: 13 750,- EUR na jednu novovytvorenú kapacitu
  • Minimálna novovytvorená kapacita: 10 novovytvorených kapacít

Obdobie oprávnenosti výdavkov sa končí dňom 30. 6. 2026 a to vrátane týchto dní. K dátumu 30. 4. 2026 musí byť vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie k stavbe (ak relevantné). V prípade hlavnej aktivity, ktorá na dosiahnutie cieľa projektu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vyžaduje iné ako kolaudačné rozhodnutie, je k dátumu 30. 6. 2026 potrebné predložiť právoplatné rozhodnutie vydané príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

ŽoPPM je možné zaslať:

  • elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky MŠVVaŠ SR zriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej správy (ďalej len "ÚPVS") alebo 
  • listinne a to osobne prostredníctvom podateľne MŠVVaŠ SR alebo prepravnou spoločnosťou na adresu MŠVVaŠ SR.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/vyzva-na-zvysovanie-kapacit-zakladnych-skol/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev