Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zvýšenie kapacít materských škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR informuje o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Zvýšenie kapacít materských škôl". Cieľom je dobudovanie kapacít materských škôl, v ktorých počet detí presahuje kapacitné možnosti. Termín: priebežne do uzavretia výzvy. Obdobie oprávnenosti výdavkov sa končí dňom 30. 6. 2026.

Zoznam oprávnených lokalít môžete nájsť na tomto linku. 

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu žiadateľ prekladá prostredníctvom elektronického formulára prostredníctvom linku.  

Obdobie oprávnenosti výdavkov sa končí dňom 30. 6. 2026 a to vrátane týchto dní. Do 31.10.2025 musí byť vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie k stavbe (ak relevantné). V prípade hlavnej aktivity, ktorá na dosiahnutie cieľa projektu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vyžaduje iné ako kolaudačné rozhodnutie, je k dátumu 31. 12. 2025 potrebné predložiť právoplatné rozhodnutie vydané príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu môžu byť predkladané priebežne, t. j. žiadateľ ju môže predložiť kedykoľvek odo dňa vyhlásenia výzvy do termínu jej uzavretia. 

Výzvy:

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/vyzva-na-zvysovanie-kapacit-materskych-skol/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev