Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Výzva - Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole (10. 7.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na zdravotníckeho pracovníka v materskej, v základnej a v strednej škole.

Cieľ:  podpora materských, základných a stredných škôl prostredníctvom zamestnania zdravotníckeho pracovníka ako nepedagogického zamestnanca na poskytovanie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, realizáciu skríningu s cieľom včasnej identifikácie zdravotných problémov u detí a žiakov, preventívne a poradenské aktivity v oblasti podpory zdravého životného štýlu a prevencie ochorení a ďalšie činnosti. 

Oprávnení žiadatelia: materská škola, špeciálna materská škola, materská škola ako súčasť základnej školy s materskou školou, materská škola ako organizačná zložka spojenej školy, základná škola, špeciálna základná škola, spojená škola, ktorá má organizačnú zložku základná škola stredná školy, špeciálna stredná škola, odborné učilište, praktická škola, spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku stredná škola, odborné učilište, praktická škola, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR bez rozdielu typu zriaďovateľa a bez rozdielu statusu právnickej osoby, ktoré zároveň spĺňajú pravidlo o prevažnom financovaní z verejných zdrojov.

Žiadosť predkladá škola so súhlasom zriaďovateľa prostredníctvom elektronického formulára, zverejneného na https://minedu.egrant.sk/.

Zdroj: https://www.minedu.sk/vyzva-zdravotnicky-pracovnik-v-materskej-v-zakladnej-a-v-strednej-skole/Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev