Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Výzva - Podpora štúdia učiteľov v doplňujúcom pedagogickom štúdiu alebo v rozširujúcom štúdiu

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na podporu štúdia učiteľov v doplňujúcom pedagogickom štúdiu alebo v rozširujúcom štúdiu v zimnom  semestri školského roku 2021/22.

O podporu sa môžu uchádzať základné školy a stredné školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za prípravu na povolanie. Zároveň pedagogický alebo odborný zamestnanec, pre ktorého bude určená podpora musí byť zamestnancom žiadateľa, je prijatý na doplňujúce pedagogické štúdium na neučiteľskú vysokú školu, základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia alebo rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre učiteľov alebo pre majstrov odbornej výchovy alebo rozširujúce štúdium učiteľstva pre prvý stupeň ZŠ alebo učiteľstva niektorého z predmetov, vyučovaných na druhom stupni ZŠ alebo v stredných školách. Ďalej má so zamestnávateľom uzatvorenú dohodu o zvyšovaní kvalifikácie podľa § 155 Zákonníka práce, predloží zamestnávateľovi doklad o prijatí na príslušné vzdelávanie a doklad o uhradení poplatku za príslušné vzdelávanie.

Zamestnávateľ doklady priloží k žiadosti. Po prijatí finančných prostriedkov z MŠVVŠ SR ich zamestnávateľ uhradí príslušnému pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi v skutočnej výške uhradeného poplatku, maximálne do výšky 400 €.

Žiadosť elektronická (v príprave, bude zverejnená do 15. 9. 2021).

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/vyzva-podpora-dps-a-rs/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev