Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu v rámci Programov pre mládež na roky 2014 – 2020

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR, Odbor mládeže, pripravuje v nastávajúcich dňoch Výzvu na prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na napĺňanie priorít mládežníckej politiky obsiahnuté v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 prostredníctvom projektovej činnosti. 

Výzva je pripravovaná v súlade s cieľmi programu PRIORITY mládežníckej politiky a pripravovaná Výzva sa zameriava témy inklúzie – práca s mládežou ohrozenou sociálnym vylúčením. 

Oprávnenými žiadateľmi budú subjekty pôsobiace v oblasti práce s mládežou uvedené v paragrafe 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou, ktoré zároveň nepôsobia v kultúre, telovýchove a športe a nevykonávajú činnosť podľa osobitného predpisu.  

Zdroj: https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/avizo-o-pripravovanej-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-v-ramci-programov-pre-mladez-na-.alej?ind=


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev