Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Vyhlásenie výzvy „Spolu úspešnejší 2021“

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu úspešnejší 2021“ na obdobie od 15. októbra 2021 – 31. decembra 2021. Dátum uzavretia výzvy: 11. 10. 2021 (23:59 hod.).

Cieľom programu doučovania na stredných školách je podporiť tie stredné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií v stanovenom rozsahu v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu. Predovšetkým ide o doplnenie vedomostí a zručností, nadobúdanie ktorých ovplyvnila pandémia COVID-19, a ktorých absencia podstatným spôsobom ovplyvňuje uplatnenie absolventov na trhu práce.

Výška finančných prostriedkov pre jednu školu

  • Na jedného doučujúceho 200,- Eur/skupina (osobné náklady = mzdy + odvody) pri splnení podmienky odučenia minimálne 40 žiakohodín mesačne a minimálne 8 hodín prípravy za mesiac. Na koordinátora jednorazový príspevok za koordináciu programu na škole vo výške - 150,- Eur (osobné náklady) za 1 - 5 doučujúcich - 200,- Eur (osobné náklady) za 6 a viac doučujúcich.

Oprávnení žiadatelia:

  • Stredné školy, špeciálne stredné školy, odborné učilištia, praktické školy, spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku stredná škola, odborné učilište, praktická škola, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Oprávnené aktivity:

  • Stredné odborné školy, konzervatóriá, školy umeleckého priemyslu stredné športové školy, špeciálne stredné školy: predmety zamerané najmä odborné vedomosti a praktické zručnosti, praktické vyučovanie alebo športovú prípravu.

Kontakt: spolu.uspesnejsi@minedu.sk.

Žiadosť sa podáva výhradne v elektronickej podobe, prostredníctvom online formulára - Elektronický formulár žiadosti.

Zoznam podporených žiadateľov bude zverejnený 14. 10. 2021. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/20820.pdf a tu: https://www.minedu.sk/vyhlasenie-vyzvy-spolu-uspesnejsi-2021/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev