Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Študovne v stredoškolských internátoch (16. 6.)

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci národného projektu edIT 1 vypisuje výzvu na zabezpečenie vybavenia študijných miestností s názvom „Študovne v stredoškolských internátoch“.

Cieľ aktivity

Materiálno-technické vybavenie študijných miestností  v školských internátoch pri stredných školách alebo  v stredných internátnych školách alebo v školských internátoch pri spojených školách, ktoré majú aspoň jednu organizačnú zložku strednú školu prostredníctvom počítačov a multifunkčného zariadenia s cieľom zlepšenia dostupnosti vzdelávania a zmiernenia dopadu krízových opatrení počas pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces. 

Podanie žiadosti

Oprávnenými žiadateľmi sú stredné školy s organizačnou zložkou internát alebo stredná internátna škola a zriaďovatelia školských internátov pri stredných školách. Na výzvu je vyčlenených 600 000 eur. Celková maximálna výška alokácie však bude závislá od aktuálne dostupných finančných prostriedkov v rozpočte projektu edIT 1 v čase vyhodnotenia výzvy.

Nárok na vybavenie študovne a počty počítačov bude internátom vyrátaný na základe počtu ubytovaných žiakov, podľa údajov zo štatistickej ročenky CVTI za školské roky 2020/2021, 2021/2022 a 2022/2023. Školám tak môže vzniknúť nárok od 2 do 22 počítačov a 1 až 3 tlačiarne.

Riaditeľ/-ka školy alebo splnomocnená osoba vyplní elektronický formulár v platforme minedu.egrant.sk. Konečný termín na zaslanie žiadosti podľa zverejnených požiadaviek je do 16. 6. 2023, 23:59 hod. Vyhodnotenie bude zverejnené najneskôr 30. 9. 2023.

Podmienky využitia

Zaslaním žiadosti sa internát zaväzuje k nasledovnému:

  • Internát zabezpečí internetové pripojenie zo svojich zdrojov, prípadne využije existujúce pripojenie.   
  • Študijná miestnosť, v ktorej bude vybavenie umiestnené, musí byť umiestnená v budove internátu a prístupná študentom ubytovaným v internáte minimálne v čase vyhradenom na štúdium a voľnočasové aktivity (napr. aj v nedeľu).
  • Je potrebné zabezpečiť vhodné zaobchádzanie a zdokladovanie využívania vybavenia študentmi ubytovanými v internáte. 
  • Vybavenie musí byť poistené počas celej doby plynutia záručnej lehoty. 
  • Vybavenie (monitor, klávesnica, tlačiareň) musí byť riadne označené spolu s budovou a miestnosťou, v ktorej bude umiestnené podľa podmienok projektu (bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke Informovanie, prvky publicity a komunikácia a v priložených dokumentoch). 

Otázky: vybavenie.edit@minedu.sk.

Zdroj: https://www.minedu.sk/34609-sk/vyzva-studovne-v-stredoskolskych-internatoch/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev