Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl

Kategória: Výzvy

Rómsky vzdelávací fond – organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund otvára aj v školskom roku 2017/2018 nové kolo Štipendijného programu pre rómskych študentov stredných škôl. Uzávierka je 6. októbra 2017.

Program je určený pre študentov, ktorí ukončia svoje štúdium maturitnou skúškou s cieľom preklenúť nepriaznivé životné situácie a motivovať študentov k dosahovaniu čo najlepších študijných výsledkov, úspešnému ukončeniu štúdia a k pokračovaniu štúdia na vyššom stupni vzdelávania.

Zámer projektu

Pomôcť študentom nadobudnúť  vzdelanie, vďaka ktorému sa vytvorí predpoklad zvýšených šancí na adekvátne uplatnenie na trhu práce a vytváranie pozitívnych vzorov v spoločnosti. 

Okrem štipendia budú mať v rámci programu vybraní študenti možnosť získať pomoc vo forme mentoringuktorého cieľom je:

 • pomôcť študentom dosahovať dobré študijné výsledky,
 • prekonávať prípadné problémy s učením,
 • sprostredkovať tútoring /doučovanie/, 
 • pomáhať pri sociálnej integrácií študenta v prostredí školy, 
 • sprostredkovávať spoluprácu školy a rodiny študenta,
 • motivovať ich k ďalšiemu štúdiu a k jeho úspešnému ukončeniu,

Mentorom môže byť učiteľ strednej školy, alebo aj nepedagogický zamestnanec, ktorý splní požiadavky programu.

Žiadateľ

Žiadateľom o štipendium je študent/ka strednej školy resp. zákonný zástupca.

Uchádzači

 • Uchádzači o šipendijnú podporu: Štipendium je určené rómskym študentom, ktorí študujú na školách zaradených do siete stredných škôl. O štipendium sa môžu uchádzať denní študenti verejných, súkromných aj cirkevných škôl.  
 • Uchádzači o pozíciu mentora: O poskytovanie služby mentoringu sa môžu uchádzať pedagogickí resp. nepedagogickí zamestnanci školy, alebo priamo záujemcovia, ktorí spĺňajú požiadavky programu. V prípade schválenia štipendia program môže prideliť študentovi mentora – počet mentorov je obmedzený. Škola resp. uchádzač o pozíciu mentora podáva žiadosť o poskytovanie mentoringu zároveň so žiadosťami študentov o štipendiá. Pre študenta, ktorému je predelený mentor, alebo tútor je prítomnosť na hodinách mentoringu a tútoringu/doučovania povinná.   

Výška štipendia

Mesačná výška štipendia je stanovená nasledovne:

Štipendium vo výške 45 Eur mesačne

Podmienky:

 • študent/ka  gymnázia
 • priemer známok v druhom polroku 2016/17 do 3,0, u študentov, ktorí získali štipendium REF v šk. roku 2016/17 je požadovaný priemer do 2,8 
 • pravidelná dochádzka do školy /max 15 neospravedlnených hodín za celý školský rok/ 
 • zapájanie sa do aktivít projektu

 Štipendium vo výške 40 Eur mesačne

Podmienky:

 • študent/ka strednej školy s maturitou
 • priemer známok v druhom polroku 2016/17 do 1,54, u študentov, ktorí získali štipendium REF v šk. roku 2016/17 je požadovaný priemer do1,44
 • pravidelná dochádzka do školy /max 15 neospravedlnených hodín za celý školský rok/
 • zapájanie sa do aktivít projektu

Štipendium vo výške 30 Eur mesačne

Podmienky:

 • študent/ka strednej školy s maturitou
 • priemer známok v druhom polroku 2016/17 od 1,55 do 2,5, u študentov, ktorí získali štipendium REF v šk. roku 2016/17 je požadovaný priemer od 1,45 do 2,4
 • pravidelná dochádzka do školy /max 15 neospravedlnených hodín za celý školský rok/
 • zapájanie sa do aktivít projektu

Oblasti podpory

 • školné 
 • stravné
 • ubytovanie
 • školské potreby
 • ochranné pomôcky
 • cestovné náklady
 • záujmové krúžky
 • školské výlety

Kompletnú žiadosť o štipendium (vyplnený formulár a všetky ostatné požadované potvrdenia a prílohy) je potrebné doručiť na adresu: Nadácia Rómsky vzdelávací fond, Levočská 4, 080 01 Prešov

Koordinátor programu: Mgr. Andrej Belák, e-mail: andrej.belak@romaeducationfund.org

Zdroj a ďalšie informácie:

 

 

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev