Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny (12. 9.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlásilo výzvu na podporu výučby materinského jazyka národnostnej menšiny. Uzávierka: 12. 9. (minedu.sk).

Cieľ výzvy: Podpora    vzdelávania    žiakov    patriacich   k    národnostným menšinám v ich materinskom jazyku podľa plnenia záväzkov SR k Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov.

Oprávnení žiadatelia: Zriaďovatelia  základných a stredných škôl s národnostnými triedami (školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny) alebo s vyučovacím jazykom slovenským.

Prioritné oblasti podpory: prípravné aktivity na realizáciu výučby jazyka národnostnej menšiny (chorvátskeho, poľského, rusínskeho, rómskeho, ukrajinského, nemeckého, českého alebo bulharského jazyka) a realizácia výučby jazyka národnostnej menšiny (chorvátskeho, poľského, rusínskeho, rómskeho, ukrajinského, nemeckého, českého alebo bulharského jazyka). Aktivity sa môžu realizovať aj online formou.

Maximálna výška finančných prostriedkov na jeden rozvojový projekt: 2 000,- Eur. Požadovanú finančnú čiastku je potrebné uviesť v celých eurách (nie v centoch). Spoluúčasť sa nevyžaduje.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/vyhlasenie-vyzvy-podpora-vyucby-materinskeho-jazyka-narodnostnej-mensiny-2023/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev