Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách

Kategória: Výzvy

Základné umelecké školy vo všetkých krajoch Slovenska môžu naďalej požiadať o príspevok na udržanie pracovných miest do 30. júna 2021 za oprávnené obdobie pomoci od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 (pomahameludom.sk). 

Oprávnený žiadateľ:

  • zamestnávateľ, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta v základnej umeleckej škole aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.
  • zamestnávateľom je v tomto prípade základná umelecká škola s právnou subjektivitou alebo zriaďovateľ základnej umeleckej školy bez právnej subjektivity.
  • podmienkou je, aby bola základná umelecká škola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR.

Cieľová skupina:

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci základných umeleckých škôl v pracovnom pomere. ZUŠ, ktoré boli povinne zatvorené rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR.

Pedagogickí zamestnanci základných umeleckých škôl v zmysle platnej legislatívy, resp. zriaďovateľa s podmienkou výkonu práce v základnej umeleckej škole, ak základná umelecká škola nemá právnu subjektivitu.

Nepedagogickí zamestnanci základných umeleckých škôl, resp. zriaďovateľa s podmienkou výkonu práce v základnej umeleckej škole v prípade, ak základná umelecká škola nemá právnu subjektivitu.

Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec, ktorý v oprávnenom období projektu a období udržateľnosti projektu bol v pracovnom pomere. Nárok na poskytnutie príspevku nie je možné uplatniť napríklad na zamestnanca pracujúceho na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zamestnávateľ môže žiadať poskytnutie príspevku len na zamestnancov, u ktorých tri mesiace po mesiaci, na ktorý žiada príspevok, neskončil pracovný pomer, resp. zamestnávateľ neurobil právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce.

Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov za čas, po ktorý poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR), za prácu nadčas.

Do cieľovej skupiny patrí len zamestnanec s dňom nástupu do práce najneskôr 01.03.2020.

Úhrada časti mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho hrubej mesačnej mzdy, najviac vo výške 1 100,- eur na jedného zamestnanca a na jeden mesiac.

Cieľom projektu je:

  • poskytnúť základným umeleckým školám podporu na udržanie pracovných miest formou poskytovania príspevku z dôvodu vyhlásenia a trvania MS a odstránenia jej následkov. Projekt prispeje k zmierneniu ekonomických dopadov na zamestnanosť v dôsledku vyhlásenej MS a prislúchajúcimi prijatými opatreniami.

Oprávnené územie:

Oprávneným územím, v rámci ktorého sa bude v zmysle tohto projektu poskytovať finančný príspevok, sú všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky.

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku (765 KB)

Za účelom zníženia administratívnej záťaže škôl sa žiadosti o poskytnutie finančného príspevku predkladajú elektronicky na: https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_339641

Zdroj a ďalšie informácie: www.pomahameludom.sk.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev