Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám (12. 9.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na podporu regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám. Uzávierka: 12. 9. 2023 (minedu.sk).

Cieľ: Podporiť rozvoj multikultúrneho a regionálneho vzdelávania v národnostných školách a národnostných triedach (školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín a s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny).

Oprávnení žiadatelia: Zriaďovatelia národnostných základných, špeciálnych základných a stredných škôl a národnostných tried (ZŠ, ŠZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny) (ďalej len „žiadateľ“) zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Prioritné oblasti podpory (aktivity sa môžu realizovať aj online formou).

  • aktivity formujúce vzťah k histórii, kultúre, tradíciám; historické fakty vlastného regiónu zamerané na spolužitie národnostných menšín,
  • aktivity prispievajúce k spolunažívaniu detí rôznych národnostných menšín a majority,
  • aktivity zamerané na podporu národnostnej identity, spoznávanie a zachovanie tradičnej kultúry s dôrazom na ich miestny a regionálny charakter (hudobné, tanečné, divadelné, výtvarné ako aj remeselnícke aktivity)

Poznámka: Aktivity sa môžu realizovať aj online formou.

Maximálna výška finančných prostriedkov na jeden rozvojový projekt: 2 000,- EUR. Požadovanú finančnú čiastku je potrebné uviesť v celých eurách (nie v centoch). Spoluúčasť sa nevyžaduje.

Zdroj: https://www.minedu.sk/vyhlasenie-vyzvy-podpora-regionalnej-a-multikulturnej-vychovy-ziakov-patriacich-k-narodnostnym-mensinam-2023/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev