Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výučby o holokauste na ZŠ a SŠ

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2019 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie na Podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výučby o holokauste na základných školách a stredných školách na rok 2019. Termín predkladania žiadosti: 27. november 2019.

Základný cieľ

  • podporovať vzdelávanie v oblasti výučby o holokauste,
  • podporovať vzdelávanie v otázkach ľudských práv v oblastiach antisemitizmu, rasizmu, xenofóbie a prejavov extrémizmu.
  • poskytnúť možnosť hlbšieho vzdelávania a rozširovania vedomostného obzoru.
  • podporovať kritické myslenie, schopnosť vnímať svet v súvislostiach, vytvárať priestor pre diskusiu, konfrontáciu názorov.

Prioritné témy výzvy

  • Vzdelávanie o holokauste.
  • Spoznávanie obdobia holokaustu prostredníctvom návštev múzeí a pamätníkov.

Okruh oprávnených žiadateľov a cieľová skupina

V súlade s § 6c ods. 2 písm. b) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov dotáciu možno poskytnúť občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby alebo štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktoré nie sú zriaďovateľmi škôl a školských zariadení a podieľajú sa na výchove a vzdelávaní v školách a v školských zariadeniach. Dotácie budú poskytnuté žiadateľom, ktorí sa aktívne venujú prevencii extrémizmu a podpore vyučovania o holokauste. Cieľovou skupinou sú pedagogickí zamestnanci základných škôl a stredných škôl.

Trvanie projektu

  • od 1. októbra 2019 do 16. decembra 2019.

Výška finančných prostriedkov

  • 20 000,- €, najvyššia výška dotácie určená na jedného žiadateľa je: 20 000,- €, najnižšia výška dotácie určená na jedného žiadateľa je:  10 000,- €. Výška spoluúčasti žiadateľa na uskutočňovanie aktivity. Spoluúčasť žiadateľa je najmenej 5% z poskytnutej dotácie na realizáciu aktivity.


Žiadosť v elektronickej podobe je potrebné zaslať na adresu: 
zuzana.burianova@minedu.sk.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/podpora-organizacneho-zabezpecenia-vzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-v-oblasti-vyucby-o-holokauste-na-zakladnych-skolach-a-strednych-skolach-na-rok-2019/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev