Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Nadácia VSE: Výzva na predkladanie projektov (15.12.)

Kategória: Výzvy

Nadácia VSE vyhlasuje grantový program určený na podporu realizácie malých pozitívnych zmien, ktoré dokážu zlepšiť život komunít a obyvateľov regiónu východného Slovenska. Uzávierka: 15. 12. 2021.

Poslanie programu

Poslaním programu je podporiť projekty, ktoré prispejú k zlepšovaniu života komunít a obyvateľov regiónu východného Slovenska, a to ako vďaka novým technológiám, tak aj vďaka unikátnym postupom, novým procesom, jednoduchým no účinným zmenám. Tiež prinášať riešenia, pomáhať vyniknúť novým myšlienkam, alebo motivovať k vzniku nových iniciatív alebo partnerstiev.

Ciele programu

Program je určený na podporu realizácie malých pozitívnych zmien, ktoré dokážu zlepšiť život komunít a obyvateľov regiónu východného Slovenska. Projekty musia byť zamerané na uvedenie nových či inovovaných/vylepšených procesov, postupov, služieb, aktivít alebo činností – jednoducho musia mať inovatívny charakter a merateľné ciele. Zároveň musia byť v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie VSE, a teda pôjde o:

 • rozvoj a ochranu kultúrnych hodnôt,
 • ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, výchovnú, vzdelávaciu a propagačnú činnosť v danej oblasti,
 • ochranu zdravia a vytváranie podmienok pre zabezpečenie predpokladov riadnej ochrany zdravia,
 • rozvoj vedy a umenia,
 • rozvoj a podporu vzdelania,
 • alebo rozvoj a podporu telovýchovy.

Oblasti podpory

 • Prepojenie na činnosť žiadateľa s cieľom podporiť digitalizáciu, automatizáciu a smart riešenia (napr. smart city), alebo iné inovácie,
 • prepojenie na udržateľnosť prostredníctvom znižovania negatívnych dopadov procesov na životné prostredie, zvyšovaním odolnosti prírody voči environmentálnym tlakom alebo dosiahnutím účinnejšieho a zodpovednejšieho využívania prírodných zdrojov, či šetrením energií,
 • partnerstvo - inovatívne riešenie prekračuje hranice medzi sektormi a prináša pozitívnu spoločenskú alebo dokonca systémovú zmenu,
 • alebo iné, ďalšie oblasti, v ktorých sa dokáže uplatniť novátorsky prístup, riešenie s výrazným potenciálom zlepšiť existujúci stav,
 • väčšie investičné plány, v rámci ktorých podpora tohto projektu tvorí ich časť, resp. dávame možnosť spolufinancovania väčšieho grantového programu.

Program nepodporuje

 • Program nepodporuje projekty zamerané na cieľové skupiny mimo regiónu východného Slovenska (mimo Košický a Prešovský samosprávny kraj).

Kto môže žiadať o grant Grantový program je určený týmto subjektom:

 • registrovaným mimovládnym neziskovým organizáciám (občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia) - občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, nadácia podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
 • samosprávam (obce, mestá, samosprávne kraje) v regióne východného Slovenska,
 • školským zariadeniam a ďalším organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnych a regionálnych samospráv v regióne východného Slovenska,
 • štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.

Žiadateľ môže predložiť len jeden projekt v rámci jednej grantovej výzvy.

Výška grantu

Žiadatelia môžu v závislosti od charakteru a náročnosti projektu žiadať o podporu vo výške maximálne 5 000 eur. Celková výška finančných prostriedkov, ktoré budú v tomto grantovom programe prerozdelené, je 120 000 eur. Nadácia VSE môže rozhodnúť aj o udelení nižšieho grantu, ako bolo uvedené v žiadosti.

Pokyny pre zaslanie žiadosti o grant

 • Žiadosť s potrebnými prílohami musí byť odoslaná elektronicky na emailovú adresu Nadácie VSE nadacia@vseholding.sk. Žiadateľ ako predmet emailu uvedie: Grantová výzva.
 • Projekty musia byť podané na formulári k výzve (Žiadosť o grant)

Časový harmonogram programu

 • Vyhlásenie grantového programu - 14. 10. 2021
 • Online webinár k programu - 11. 11. 2021
 • Individuálne konzultácie k projektom - 14. 10. – 15. 12. 2021 vrátane
 • Uzávierka pre doručenie žiadostí - 15. 12. 2021 do konca dňa vrátane
 • Hodnotenie projektov - do 26. 1. 2022
 • Zverejnenie výsledkov - do 15. 2. 2022
 • Realizácia projektov - od 1. 3. 2022 do 31. 10. 2022
 • Zdokladovanie použitia grantu - do 15. 11. 2022

K výzve bude prebiehať online webinár dňa 11. novembra 2021 o 17:00 hod, na ktorý je možné sa prihlásiť prostredníctvom formulára NA TOMTO LINKU.

Individuálne konzultácie k projektom (od 14. 10. do 15. 12. 2021) je možné dohodnúť vopred emailom nadacia@vseholding.sk

Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené na web stránke Nadácie VSE. Zároveň budú o výsledkoch hodnotiaceho procesu žiadatelia informovaní elektronicky na emailovej adrese, ktorú uvedú vo svojej Žiadosti o grant. Nadácia VSE si vyhradzuje právo na úpravu časového harmonogramu programu.  Hodnotenie projektov Všetky žiadosti budú najprv hodnotené z hľadiska splnenia základných podmienok podania žiadosti o grant najmä oprávnenosť žiadateľa, kompletnosť dokumentácie, doručenie pred uzávierkou. Ak žiadosť spĺňa základné technické kritériá bude následne hodnotená hodnotiacou komisiou.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.vseholding.sk/wps/portal/vseh/domov/spolocenska-zodpovednost/nadacia-vseh


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev