Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

MŠVVaŠ SR - Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou. Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 28.  október 2019 (minedu.sk).

Oprávnení žiadatelia

  • stredné školy v zmysle § 32 písm. b), c) a d) a § 95 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (stredné odborné školy, stredné športové školy (okrem študijného odboru 7451 J športové gymnázium), konzervatóriá, stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením)

Pozn.: V súlade so zákonom č. 209/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony od 1. 9. 2019 sú oprávnenými žiadateľmi v súlade so zákonom zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinným od 1. 9. 2019 oprávnenými žiadateľmi výzvy stredné školy v zmysle § 32 písm. b), c), d) a e) a § 95 ods. 1 písm. c): stredná odborná škola, stredná športová škola (okrem študijného odboru 7451 J športové gymnázium), škola umeleckého priemyslu, konzervatórium, stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

  • samosprávne kraje ako zriaďovatelia stredných škôl uvedených vyššie - samosprávny kraj je oprávnený predložiť jednu alebo viacero ŽoNFP pre jednu školu alebo viac škôl, avšak tá istá škola môže byť predmetom podpory len v jednej ŽoNFP.

Hodnotiace kolá

  • Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 28. 10. 2019,
  • Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 15. 01. 2020,
  • Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 3: termín bude zverejnený.

Informačný seminár - 9. septembra 2019 v Bratislave o 9:30 h. vo Vedeckom parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava - online prenos

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/3082019-vyzva-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-oplz-po12019dop121-01/

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev