Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

MŠVVaŠ SR - Podpora ranej starostlivosti a intervencie (25. 8.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje „Grantovú schému na podporu poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie deťom vo veku 0-6 rokov, najmä z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a z prostredia generačnej chudoby“. Uzávierka: 25. 8. 2023 (minedu).

Cieľ:

  • znížiť podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností,
  • znížiť socioekonomický vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov a podporiť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní,
  • zvýšenie podielu detí v predškolskom veku, ktoré sa zúčastňujú na predprimárnom vzdelávaní,
  • zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky so špeciálnym zameraním na zdravotne a sociálne znevýhodnené deti,
  • prispôsobenie vzdelávania individuálnym potrebám každého dieťaťa a zníženie miery preraďovania znevýhodnených detí z hlavného vzdelávacieho prúdu do špeciálneho školstva.

Globálnym cieľom tejto stratégie je zabezpečiť rovný prístup Rómov ku kvalitnému vzdelávaniu v hlavnom vzdelávacom prúde od narodenia po uplatnenie na trhu práce, s dôrazom na uplatňovanie desegregačných a inkluzívnych opatrení v edukačnom procese vo všetkých stupňoch vzdelávania.

Právny predpis, na základe ktorého sa prostriedky mechanizmu poskytujú, je zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výzva vychádza z Grantovej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie deťom vo veku 0-6 rokov, najmä z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a z prostredia generačnej chudoby: https://www.minedu.sk/grantova-schema-na-podporu-ranej-starostlivosti-a-intervencie/.

Oprávnení žiadatelia

(ak ich činnosť je zameraná aj na poskytovanie vzdelávania a na rozvoj a podporu služieb spojených s výchovou a vzdelávaním):
  • neziskové organizácie,
  • občianske združenia
  • nadácie
  • účelové zariadenia cirkvi,
  • príspevkové organizácie.
Minimálna výška oprávnených výdavkov150 000,00 €.

Zdroj a ďalšie informácie: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/464030582050828288 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev