Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

MPaRV SR - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kategória: Výzvy

Cieľom je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Z výzvy možno okrem iného podporiť obstaranie a modernizáciu materiálno-technického vybavenia, rekonštrukciu a energetickú efektívnosť budov SOŠ (grantexpert.sk).

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

  • organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy), stredné odborné školy/odborné učilištia),
  • samosprávne kraje, stredné odborné školy/odborné učilištia,
  • mimovládne/neziskové organizácie (nezisková organizácia nezisková organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, stredné odborné školy/odborné učilištia,
  • právnické a fyzické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obch. zákonníka), stredné odborné školy/odborné učilištia. Oprávnenými žiadateľmi sú vyššie uvedení zriaďovatelia stredných odborných škôl/odborných učilíšť, ako aj stredné odborné školy/ odborné učilištia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Zároveň, osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byt riadne splnomocnená na výkon predmetných úloh.

Vrámci špecifického cieľa 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:

  • obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne, knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti,

na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy,

  • obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
  • prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, školského hospodárstva,

súvisiacich okrem iného aj zo zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania, a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy,

  • zvýšenie energetickej hospodárnosti budov o stredných odborných škôl, o centier odborného vzdelávania a prípravy, o stredísk odbornej praxe, o školských hospodárstiev a o internátov.

Viac tu: https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-poctu-ziakov-strednych-odbornych-skol-na-praktickom-vyucovani-kod-vyzvy-irop-po2-sc223-2021-68-a-samotnu-prilohu-pod-nazvom-vyzva-na-predkladanie-zonfp-s-kodom/1124-67-1124-17131/

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/zvysenie-poctu-ziakov-strednych-odbornych-skol-na-praktickom-vyucovani-2021?mail=1&mid=1223&utm_source=notifikacie&utm_medium=email&utm_campaign=2021-09-20

 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev