Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Ministerstvo kultúry SR - Kultúra znevýhodnených skupín (12. 12.)

Kategória: Výzvy

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, a to aj na kultúrne aktivity týchto osôb a skupín zahŕňajúcich podporu rovnosti príležitostí, integrácie do spoločnosti, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, podporu výchovy k tolerancii, posilnenia sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvoja medzikultúrneho dialógu. Termín uzávierky predkladania žiadostí: 12.12.2022 (

V rámci programu 2 Kultúra znevýhodnených skupín ide o tieto podprogramy:

Podprogram 2.1 Živá kultúra - zameraný na podporu vzniku a prezentácie kultúry podporujúcej rozvoj životných podmienok OZP, napomáhajúcej ich sebarealizácii, ako aj ich integrácii do spoločnosti (festivaly, prehliadky, výstavy, koncerty, kultúrne misie atď.). Podporujú sa podujatia, ktoré posilňujú kultúrne práva znevýhodnených skupín obyvateľstva, a smerujú k trvalej udržateľnosti ich kultúry na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni vrátane podpory mobility a prezentácie kultúry v zahraničí a ktoré prispievajú k ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov.

Podprogram 2.2 Vydavateľská a publikačná činnosť - zameraný na podporu vydávania neperiodickej tlače, ktorá uľahčuje tvorbu a rozvoj kultúry OZP a prístup k informáciám o kultúre a prispieva k vytváraniu rovnosti príležitostí v oblasti kultúry OZP. Ide o podporu vydávania pôvodných publikácií a podporu edičnej činnosti, vydavateľských a publikačných aktivít v oblasti pôvodnej, krásnej, odbornej a prekladovej literatúry. V tomto podprograme je možné uchádzať sa aj o dotáciu na podporu projektov v oblasti kultúry OZP realizovaných prostredníctvom informačno-komunikačných technológií – multimediálnych projektov (napr. CD, DVD). Podprogram je zameraný na posilnenie webových stránok (informačné portály, stále webové konferencie, vidoebulletiny a pod.) určených na prezentáciu kultúrnych aktivít a sprístupňovanie kultúrnych formátov pre

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev