Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Letná škola 2021 – Stredné odborné školy

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)  vypisuje výzvu na rozvojový projekt „Letná škola na strednej odbornej škole v školskom roku 2020/2021“. Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov dištančného vzdelávania na vzdelávacie výsledky žiakov.

Zámerom Letnej školy v stredných odborných školách je ponuka náhrady praktického vyučovania za účelom získania a nadobudnutia praktických zručností a schopností žiaka adekvátnych pre absolventa prvého, druhého či tretieho ročníka v príslušnom študijnom odbore a v príslušnom učebnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom a školským vzdelávacím programom pre príslušnú skupinu odborov.

Podanie žiadosti

Na výzvu je vyčlenených 80 000,- Eur. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia stredných  odborných škôl. Riaditeľ školy vyplní elektronický FORMULÁR dostupný na: https://stredneletneskoly.iedu.sk.

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 4. 6. 2021 do 23:59 hod. Vyhodnotenie bude zverejnené najneskôr 15. 6. 2021.

Kontakt v prípade otázok: letneskoly@minedu.sk, do správy na začiatok treba uviesť EDUID Vašej školy.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/letna-skola-2021-stredne-odborne-skoly/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev