Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Kultúrne poukazy 2022 (15. 4.)

Kategória: Výzvy

Ministerstvo kultúry SR spúšťa registráciu škôl v rámci dotačného programu Kultúrne poukazy 2022. Registrácia školy prebieha v termíne od 22. 3. 2022 do 15. 4. 2022.

Program Kultúrne poukazy je určený pre žiakov základných škôl a žiakov denného štúdia stredných škôl (ďalej len „žiak“) a pre pedagogických zamestnancov týchto škôl s plným alebo skráteným pracovným úväzkom (ďalej len „pedagóg“), ktorým sa umožní vstup do divadiel, múzeí, galérií, knižníc a niektorých ďalších kultúrnych inštitúcií (ďalej len „kultúrne inštitúcie“) realizujúcich kultúrne podujatia a aktivity pre deti a mládež aj prostredníctvom štátom dotovaných kultúrnych poukazov.

Kultúrne poukazy budú základným školám a stredným školám (ďalej len „škola“) distribuované po vyplnení formulára na elektronickú registráciu žiadosti a po akceptovaní ňou predloženého registračného Protokolu P1 Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Distribúciu personifikovaných kultúrnych poukazov na školy zabezpečí ministerstvo.

Registrácia školy - informácie TU. 

Suma predstavuje zreálnenie ich využitia za uplynulé roky. Hodnota kultúrnych poukazov na jedného žiaka bude stanovená na 3 eurá.

Do tohtoročného dotačného programu “Kultúrne poukazy” sa cez dotačný systém Ministerstva kultúry SR môžu zapojiť základné a stredné školy. Prvá fáza registrácie škôl bola spustená 22. marca 2022.

Všeobecné informácie

  • Zákon č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
  • Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. januára 2022 č. MK-8898/2021-110/28396, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. novembra 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Cieľom dotačného programu Kultúrne poukazy je sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl prostredníctvom podpory projektov vytvárania vzťahu žiakov a ich učiteľov ku kultúrnym hodnotám, aktívnej účasti kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní žiakov, realizácií a podpore kultúrnych aktivít žiakov základných alebo stredných škôl a podpore činností, ktoré majú kultúrny alebo kultúrno-vzdelávací charakter.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.kulturnepoukazy.sk/kp22/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev