Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Environmentálny fond - Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia (2. 5.)

Kategória: Výzvy

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2023, Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia – Oblasť F. Termín na podanie žiadostí je do 2. mája 2023 (envirofond.sk).

Oprávnení žiadatelia

  • Rozpočtová organizácia – podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Obec - podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • Samosprávny kraj – podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
  • Príspevková organizácia – podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Združenie obcí podľa §20b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • Záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce, zriadené podľa osobitného zákona §20f zákona č.40/1964 Zb.
  • Právnická osoba v pôsobnosti MŽP SR podľa zákona o EF

V rámci činnosti F1 je možné realizovať nasledovné aktivity:

  1. mapovanie, prieskum a určenie podielu zdrojov (podľa sektorov) znečisťovania ovzdušia na znečistení ovzdušia, len na základe súhlasného stanoviska Sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia MŽP SR, 
  2. monitorovanie kvality ovzdušia pomocou referenčných alebo alternatívnych metód pre kontinuálne alebo indikatívne monitorovanie znečistenia ovzdušia
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev