Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Školská mediácia

Mediácia podľa zákona, mediácia ako odborná metóda a mediácia ako forma prevencie

Kategória: Školská mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Vychádzajúc z pojmu mediátor definovaného v § 3 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov možno mediátora, resp. koordinátora mediácie v školskom prostredí rozlíšiť v závislosti od kompetencií, ktoré v školách a školských zariadeniach napĺňajú. Mediácia v školskom prostredí ponúka rôzne môžnosti jej využitia, od mediácie podľa zákona (realizovanej ako mimosúdnu činnosť výhradne mediátorom), mediácie ako odbornej metódy riešenia konfliktov, resp. ako formy prevencie realizovanej aj pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami. 

Mediátor podľa zákona o mediácii je mediátor, ktorý absolvoval odbornú prípravu mediátora podľa § 9 zákona č. 420/2004 Z. z.

Školský mediátor, ktorý absolvoval odbornú prípravu podľa zákona o mediácii:

  • ak nie je pedagogickým alebo odborným zamestnancom, využíva okrem mediácie podľa zákona, mediáciu ako odbornú metódu, resp. ako formu prevencie. Je vhodné, aby absolvoval aj nadstavbové, resp. doplňujúce vzdelávanie v oblasti školskej/rovesníckej mediácie, ktoré je zamerané najmä na didaktické zručnosti potrebné v školskom prostredí. Vie byť garantom programu, lektorom tréningov pre mediátorov (časť školská mediácia), pre pedagogických/odborných zamestnancov, aj rovesníckych mediátorov,
  • ak je pedagogickým alebo odborným zamestnancom, vie byť garantom programu, lektorom tréningov pre mediátorov, pedagogických/odborných zamestnancov, žiakov, aj koordinátorom programu školskej mediácie v škole na ktorej pôsobí. 

Koordinátor školskej a rovesníckej mediácie – je pedagogický alebo odborný zamestnanec školy, ktorý neabsolvoval odbornú prípravu mediátorov, koordinuje proces implementovania programu rovesníckej mediácie do škôl, jej využívania ako odbornej metódy a formy prevencie v prostredí školy. Disponuje didaktickými zručnosťami, ktoré po obsolvovaní tréningového programu napr. inovačného vzdelávania (v rozsahu min. 50 hodín) vedeného mediátorom, vie byť aj lektorom tréningových aktivít pre rovesníckych mediátorov.

Rovesnícky mediátor (uvažujeme v rovine regionálneho školstva) je žiakom základnej školy, resp. žiakom strednej školy, ktorý absolvoval tréning rovesníckej mediácie realizovaný mediátorom zo zákona, lektorom rovesníckej mediácie, resp. koordinátorom školskej a rovesníckej mediácie.

Schéma: Možnosti mediácie v školskom prostredí – príklad modelu vzdelávania a kompetencií

Forma

Kategória

Špecializácia

Vzdelanie/ príprava/ výber

Kompetencia

Mediácia podľa zákona

Mediátor

odborná príprava mediátora

mediácia podľa zákona o mediácii

Mediácia podľa zákona  a mediačné zručnosti aplikované v prostredí škôl

Mediátor  

odborná  príprava mediátora,
príp. ďalšie vzdelávanie v školskej mediácii (zamerané najmä na didaktické zručnosti pre prácu s cieľovou skupinou), resp. pedagogická prax 

mediácia podľa zákona, mediácia ako odborná metóda, mediácia ako forma prevencie

 

lektor tréningov pre mediátorov, pedagogických/odborných zamestnancov, rovesníckych mediátorov, garant programov mediácie v školskom prostredí

Pedagogický zamestnanec

a

odborný zamestnanec

 

 

 Školský mediátor

odborná príprava mediátora,

príp. ďalšie vzdelávanie v školskej/rovesníckej mediácii

Koordinátor školskej mediácie

ďalšie vzdelávanie v školskej/rovesníckej mediácii, napr. inovačné vzdelávania v rozsahu 50 hodín (§ 56 zákona č. 138/2019 Z. z.)

mediácia ako odborná metóda, mediácia ako forma prevencie

 

koordinátor školskej/rovesníckej mediácie, lektor tréningov pre rovesníckych mediátorov

Pedagogický /

odborný zamestnanec využívajúci mediačné zručnosti

vzdelávanie v zmysle § 79 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. (zamestnávateľ najmenej jedenkrát ročne...umožní absolvovať poradenstvo ..riešenie konfliktov), napr.  aktualizačné vzdelávanie (§ 57

využívanie mediačných zručností v pedagogickej, resp. v odbornej praxi v školskom prostredí

Vedúci pedagogický/

vedúci odborný zamestnanec

vzdelávanie v rámci funkčného vzdelávania (§ 47 a § 48 zákona č. 138/2019 Z.z.) a vyhláška č. 361/2019 Z. z. Príloha č. 2 - Požiadavky na obsah, rozsah a ciele funkčného vzdelávania, F - Rozširujúci modul - Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení.

Vedúci zamestnanec by mal poznať zásady postupu vhodného riešenia konfliktov, poznať typy mediácie, jej princípy, proces a možnosti alternatívneho riešenia konfliktov a vedieť aplikovať jednotlivé fázy mediačného procesu pri riešení školských konfliktov.

rovesnícky mediátor

Vybraní žiaci ZŠ, SŠ, školských zariadení

Výber – dobrovoľnosť, záujem, sociálne kompetencie, skúsenosť s konfliktom (nielen „slušáci“...), návrh spolužiakov, pozícia v rovesníckej skupine (napr. mienkotvorní), ...

tréning rovesníckych mediátorov

riešenie konfliktov medzi žiakmi

V prípade prevencie môže ísť o:

  • priamu prevenciu – osvetu, vzdelávanie, začlenenie tém do obsahu vzdelávania,
  • sekundárnu – riešenie aktuálnych konfliktov
  • terciárnu – prácu s cieľovou skupinou (žiakmi, dospelými) aj po ukončení sporu, aby dobre riešený spor bol vzorom riešenia konfliktov a nedochádzalo k reeskalácii, odvete, pomste.

V prípade, že škola využíva alebo si stanovila cieľ využívať mediáciu podľa zákona, mediáciu ako odbornú metódu, mediáciu ako formu prevencie, resp. využívanie mediačných zručností, odporúčame formulovať jej využívanie aj v kľúčových dokumentoch školy, napr. v školskom vzdelávacom programe, vo vnútornom poriadku školy. S cieľmi je vhodné oboznámiť aj radu školy, rodičovskú radu, rodičov v rámci triednych aktívov.

Odporúčame najmä spoluprácu k téme mediácie v metodických orgánoch školy (metodických združeniach, predmetových komisiách) a aj v školských  podporných tímoch (inkluzívnych tímoch). Vhodné je zapojiť do programu aj odborných zamestnancov školy, napr. sociálnych pedagógov, psychológov, liečebných pedagógov. Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk