Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Mediácia zo zákona - fázy mediácie

Kategória: Mediácia Autor/i: Ing. Bronislava Švehláková

Mediácia je na Slovensku upravená zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. Zákon bol novelizovaný. Poslednú úpravu priniesol zákon č. 390/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o mediácii“). Podľa zákona o mediácii je mediácia mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

Mediátorom môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie. Do registra mediátorov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, je zapísaný ten, kto je bezúhonný, má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,absolvoval odbornú prípravu v rozsahu 200 hodín a vykonal odbornú skúšku mediátora.

Mediátor podľa zákona o mediácii pomáha riešiť spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov. V súčasnosti sa mediácia na Slovensku najviac využíva v tých najbežnejších medziľudských sporoch, ako sú rodinné či susedské spory. Samostatnou kategóriou mediácie je školská a rovesnícka mediácia, ktorá na Slovensku v poslednom období zaznamenala veľký nárast.

Zákon o mediácii upravuje výkon mediácie, základné princípy, organizáciu a účinky mediácie. Veľmi presne definuje výkon činnosti mediátora, čo je povinný a čo naopak nesmie. Zákon nešpecifikuje procesný postup vedenia mediácie. Napriek tomu je mediácia presne štruktúrovaný proces, ktorým účastníci mediácie pod vedením mediátora spoločne prechádzajú. Začína prípravnou fázou, prechádza do mediácie (ktorá v ideálnom prípade končí dohodou) a končí pomediačnou fázou, ktorá nastáva po ukončení mediácie.

Prípravná (predmediačná fáza)

Predmediačná fáza slúži na to, aby sa mohla začať mediácia podľa zákona. To znamená, že musí vzniknúť spor, strany sporu sa musia rozhodnúť pre mediáciu, alebo s ňou súhlasiť, musia zhodnúť na výbere mediátora a mediátor musí súhlasiť s mediáciou. Úlohou mediátora je posúdiť, či je prípad na mediáciu vhodný. Jedným zo základných princípov mediácie je dobrovoľnosť, nikto nemôže na sporové strany vyvíjať nátlak, aby svoj spor riešili práve mediáciou.

Treba uviesť, že mediácia môže byť doporučená, najčastejšie súdom. Mediátor si musí v predmediačnej fáze získať dôveru klienta, presvedčiť klientov o svojej erudovanosti, kompetencii, o tom, že mediácia im môže pomôcť. Úplne prvou dohodou, ktorú strany môžu dosiahnuť už v predmediačnej fáze je súhlas s mediáciou a výberom mediátora. V tejto fáze si mediátor so stranami dohodne termín stretnutia, podmienky mediácie a vysvetlí stranám, čo je mediácia a ako bude prebiehať.

Mediácia

Mediácia podľa zákona o mediácii začína podpisom Dohody o začatí mediácie a zápisom do Knihy mediácií. Potom môže mediátor prejsť k jej realizácii. Mediačné stretnutie je štrukturovaný proces, rozdelený do niekoľkých fáz, ktoré sú pre úspešnosť mediácie veľmi dôležité a nemožno ani jednu opomenúť alebo urýchliť.

Fáza č. 1 – Úvodné slovo mediátora

Mediátor stranám objasní princípy mediácie, vysvetlí svoju rolu v procese, poučí ich podľa zákona o mediácii a dohodne

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk