Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Konferencia 2023: MEDIÁCIA - Podpora vzdelávania v mediácii a riešení konfliktov - ZÁVERY

Kategória: Mediácia

Asociácia mediačných centier Slovenska v spolupráci s Centrem mimosoudního řešení sporů Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Gréckokatolíckou teologickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove, organizuje v termíne 19. - 20. máj 2023 v Poprade I. medzinárodnú odbornú konferenciu na tému: MEDIÁCIA - Podpora vzdelávania v mediácii a riešení konfliktov.

1. 6. 2023

Závery z I. medzinárodnej odbornej konferencie na tému - Mediácia – Podpora vzdelávania v mediácii a riešení konfliktov

Asociácia mediačných centier Slovenska v spolupráci s vybranými fakultami slovenských a českých univerzít a partnermi zorganizovala svoju prvú medzinárodnú odbornú konferenciu, ktorá sa uskutočnila v Poprade v dňoch 19. - 20. mája 2023. Konferencia bola zameraná predovšetkým na rozvoj slovensko-českej spolupráce v oblasti vzdelávania v mediácii a riešení konfliktov, z dôvodu podobného právneho prostredia v oboch krajinách a obdobného vzdelávacieho systému na vysokých školách a v mediácii. Práve zistené inšpiratívne rozdiely vo vzdelávaní v oboch krajinách otvorili otázky ďalšieho rozvoja a podpory vzdelávania budúcich právnikov, mediátorov a odborníkov na riešenie konfliktov.

Odborná verejnosť položila v dvoch panelových diskusiách neuveriteľných 61 otázok prednášajúcim, ktorí vyzdvihli potrebu vzdelávať už žiakov a študentov na školách v oblasti riešenia konfliktov a zároveň poukázali na nedostatky vzdelávania v oblasti vyjednávania a jemných zručností mediátorov, ale aj budúcich advokátov a sudcov, ktorí v rámci svojej pracovnej činnosti prichádzajú do kontaktu so zmierovacím konaním a mimosúdnym riešením sporov. Ukážka mediácie a vyjednávania v typickom medzinárodnom súťažnom formáte sprostredkovaná študentmi 2. ročníka Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe ukázala, že ak majú študenti práva dostatočné vedomosti o mediácii a dostatočné zručnosti v participatívnom (kooperatívnom) vyjednávaní, vedia zabezpečiť efektívnejší prístup k subjektívnej spravodlivosti jednotlivca.

Odborná verejnosť z výsledkov konferencie prijala tieto závery:

1. Vo veľkej miere absentuje na školách vzdelávanie žiakov a študentov v riešení konfliktov, v mediácii a iných mimosúdnych metódach. Školské prostredie je špecifické. Ponúka však mediátorom široký priestor na uplatnenie ich kompetencií za predpokladu, že dokážu vnímať potreby a záujmy cieľových skupín. To si vyžaduje hlbšie špecializované vzdelávanie mediátorov v školskej legislatíve, ale aj poznanie etických dilem pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré ovplyvňujú celkovú klímu školy.

2. Väčšina univerzít a vysokých škôl neponúka ucelený študijný program zameraný na riešenie konfliktov alebo mediáciu, s výnimkou Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá od roku 2006 realizuje študijný program Probačná a mediačná práca, v ktorom sú pripravovaní študenti na výkon činnosti mediátora a probátora. V tých prípadoch, kde fakulta ponúka vzdelávanie v oblasti mediácie, mimosúdnych metódach alebo konfliktoch je vzdelávanie realizované vo výberových, resp. povinne voliteľných alebo nepovinných predmetoch, čo neumožňuje zapojiť všetkých študentov, ktorí preja

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk