Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Diskusia v tíme a facilitácia stretnutí

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová

„Základom spravodlivosti je dôvera, to znamená stálosť a úprimnosť v slovách i dohodách.“ Marcus Tullius Cicero

Kultúra prejavu musí byť vlastná vedúcemu zamestnancovi aj vtedy, keď sa stáva facilitátorom diskusie. Facilitátor diskusieje osoba, ktorá zabezpečuje, aby stretnutie dobre napredovalo podľa programu, aby boli dodržané ciele a diskusia spĺňala svoj účel, snaží sa o to, aby sa všetci účastníci diskusie do nej vhodne zapájali. Facilitátor koriguje diskusiu. 

Podľa Schwartza (1984) v pedagogike a vzdelávaní dospelých sa pod facilitáciou často myslí participatívne trénovanie a spôsob, ktorý neodovzdáva hotové poznatky, ale správne položenými otázkami provokuje skupinu, aby sama nachádzala nové riešenia. V riadení sa pod facilitáciou často rozumie usmerňovanie, vedenie, preberanie zodpovednosti podľa ukazovania smeru podriadeným, leadership, ktorý je postavený viac na supervízii než na priamych pokynoch a kontrole zvonka.

Dobrá facilitácia sa riadi dobrými pokynmi.

  • Stretnutie treba začať v presne dohodnutý čas. Pri veľkých stretnutiach treba začať najneskôr do 10 až 15 minút po plánovanom čase. Malé stretnutia, napr. pracovné schôdzky treba začať vždy v presne dohodnutý čas.
  • Dôležité je zabezpečiť zadelenie úlohTreba dbať na to, aby každý z organizátorov diskusie vedel, čo má robiť a bol na svojom mieste (zapisovateľ, časomerač, uvádzač, usporiadateľ a pod.).
  • Účastníkov diskusie by sme mali privítať a predstaviť. Nikoho by sme nemali opomenúť. Zároveň by sme mali vytvoriť priestor na vlastné predstavenie sa.
  • Prítomných hostí by sme mali oboznámiť s programom a vysvetliť ciele stretnutia. Treba si tiež overiť, či všetci zúčastnení súhlasia s navrhnutým programom, príp. aké zmeny, doplnenia v ňom navrhujú.

Pravidlá stretnutia

Dôležitou súčasťou pokynov by mal byť aj návrh pravidiel stretnutia. Mali by byť jasné, vecné, ľahko pochopiteľné a nemalo by ich byť veľa, aby sa v nich účastníci stretnutia nestratili. V sporných situáciách je dôležitá flexibilita. Niekedy sa stane, že problém, o ktorom sa rozprúdi diskusia, je tak závažný, že mu treba venovať viac času. Flexibilnosť riešenia situácie je v tomto prípade namieste. Je dôležité povzbudzovať v diskusii nesmelých a mierniť správanie tých, ktorí sa snažia príliš dominovať. 

Príklad:

  • „Dajme slovo tým, ktorí dnes ešte nehovorili.“
  • „Rád/rada by som poznal/a názor kolegu XY.“

Hlavnou úlohou facilitátora je stimulovať výmenu skúseností a informácií medzi členmi skupiny. Facilitátor má povzbudzovať všetkých členov tímu, najmä tichých, nesmelých ľudí a nových členov tímu tak, aby sa na stretnutí vzájomne dopĺňali. V rozhovoroch, prejavených názoroch by mal identifikovať kľúčové myšlienky. Facilitátor využíva aktívne počúvanie. Pred skončením stretnutia zosumarizuje názory. Ak si ich zapisoval, prečíta ich, aby zhrnutie bolo čo najviac komplexné. Na záver účastníkom diskusie poďakuje za spoluprácu a ukončí stretnutie.

Čo robiť, keď je náš tím príliš rôznorodý?

Aj v týchto situáciách je vhodné náročné diskusie facilitovať. Hrou na „mŕtveho chrobáka“ či stavaním sa do pozície „policajta“ problémy neodstránime, len si ich potlačíme pred sebou. Venujme ted

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk