Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Usmernenia, smernice, pokyny

COVID-19 Organizácia a podmienky prevádzky MŠ - pomocný materiál N

Autor/i: -

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie materských škôl od 1. 6. 2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia v spolupráci s riaditeľmi môžu rozhodnúť, či materskú školu otvoria a v akom režime. Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom umi...

COVID-19 Organizácia a podmienky prevádzky ZŠ - pomocný materiál N

Autor/i: -

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie 1.-5. roč. ZŠ a ŠKD od 1. 6. 2020. Zriaďovatelia v spolupráci s riaditeľmi sa môžu rozhodnúť, vzhľadom na miestne podmienky, personálne, materiálne, priestorové možnosti, či a v akom režime ZŠ otvoria. 

Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia v školstve

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

  Na rôznych vzdelávaniach sa stretávam s rôznym názorom na vyznačovanie právoplatnosti rozhodnutia v školstve, napr. Rozhodnutie o prijatí žiaka do základnej školy. Po vydaní rozhodnutia treba vyznačiť jeho právoplatnosť? Aj v prípade, ak sa žiad...

COVID-19 Usmernenie na hodnotenie žiakov stredných škôl - aktualizácia (MŠVVaŠ SR)

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

COVID-19 Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl - aktualizácia (MŠVVaŠ SR)

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie pôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

COVID-19 Informácia k realizácii praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky (MŠVVaŠ SR)

Autor/i: -

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR podľa školského zákona praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo praco...

Predkladanie dokumentov starostom obce a zastupiteľstvu

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

  Ktoré dokumenty ako základná škola s právnou subjektivitou máme prerokovať len so starostom obce,  a ktoré je nutné predkladať už na zastupiteľstvo? Napr. plán profesijného rozvoja máme prerokovať, podľa zákona, stačí ak ho prerokujeme so staros...

Novela smernice o lyžiarskom a snoubordingovom výcviku

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

1. septembra 2019 nadobudla účinnosť smernica č. 35/2019, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku. 

Zmeny v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva od 1. 9. 2019

Autor/i: -

S účinnosťou od 1. septembra 2019 nastanú úpravy v oblasti kariérového poradenstva. Zmeny prinesie zákon č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý článkom V. mení a dopĺňa zákon č. 24...

Usmernenie k prijímaniu detí alebo žiakov do športových škôl alebo športových tried,

Autor/i: -

MŠVVaŠ SR  vydalo usmernenie materským školám, základným školám, stredným školám a školským zariadeniam výchovného poradenstva a prevencie k prijímaniu detí alebo žiakov do športových škôl alebo športových tried.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk