Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Usmernenia, smernice, pokyny

Postup pri zmene pracovného poriadku

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Ako treba postupovať pri zmene pracovného poriadku? Zaujímalo by ma, či pri zmene dodatkom, alebo akejkoľvek inej zmene potrebujem súhlas odborov, resp. či im to stačí len oznámiť?

Novela smernice o lyžiarskom a snoubordingovom výcviku

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

1. septembra 2019 nadobudla účinnosť smernica č. 35/2019, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku. 

Zmeny v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva od 1. 9. 2019

Autor/i: -

S účinnosťou od 1. septembra 2019 nastanú úpravy v oblasti kariérového poradenstva. Zmeny prinesie zákon č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý článkom V. mení a dopĺňa zákon č. 24...

Usmernenie k prijímaniu detí alebo žiakov do športových škôl alebo športových tried,

Autor/i: -

MŠVVaŠ SR  vydalo usmernenie materským školám, základným školám, stredným školám a školským zariadeniam výchovného poradenstva a prevencie k prijímaniu detí alebo žiakov do športových škôl alebo športových tried.

Dotácia na stravu od 1. septembra 2019

Autor/i: -

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole.

Postup OÚ v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úrad

Autor/i: -

1. júla 2019 nadobudla účinnosť smernica č. 21/2019, ktorou sa mení smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samos...

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania

Autor/i: -

Smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia podľa ustanovení školského zákona. Smerni...

Výška motivačného štipendia v školskom roku 2018/2019

Autor/i: -

Poskytovanie motivačného štipendia sa realizuje podľa zákona č. 61/2015 Z. z.  o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 27 ods. 3 až 5.

Kvalifikovanosť asistenta - doplnenie pedagogickej spôsobilosti

Autor/i: Mgr. Slávka Adamove

Otázka: Je na pozíciu asistenta učiteľa kvalifikovaný absolvent gymnázia, ktorý má absolvované Kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

Metodické usmernenie k zavádzaniu prierezových tém do ŠkVP - gymnázium

Autor/i: -

Štátny pedagogický ústav pripravil Metodické usmernenie k zavádzaniu prierezových tém do školských vzdelávacích programov ako metodickú podporu k inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk