Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Hlavná stránka Riadenie školy

COVID-19 Nárok na stravné lístky pri home office

Publikované: Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Ak učitelia súkromnej základnej umeleckej školy a súkromnej materskej školy majú v súvislosti s koronavírusom dohodnutý home office, platí, že pri odpracovaní 4 hodín majú nárok na stravné lístky?

Podľa § 152 ods. 1 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti; túto povinnosť má aj zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania voči dočasne pridelenému zamestnancovi. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny. Povinnosť zamestnávateľa ustanovená v prvej vete sa nevzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí.

Podľa § 152 ods. 2 Zákonník práce, Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

Podľa § 52 ods. 1,2.3,4  Zákonník práce, Zamestnanec, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste si sám rozvrhuje pracovný čas. Preto sa neho nevzťahujú ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku, nepretržitom odpočinku v týždni a o prestojoch. Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny alebo zamestnávateľ poskytne finančný príspevok na stravovanie zamestnancovi pri výkone domáckej práce alebo telepráce, ak mu nezabezpečí stravovanie. Keďže domácky zamestnanec pracuje doma a pracovný čas si rozvrhuje sám, mohlo by byť spochybniteľné, či v daný deň pracoval viac ako 4 hodiny. Domácky zamestnanec by mal mať určený rozsah pracovného úväzku s tým, že pre účely stravovania by sa malo predpokladať, že pracuje v pracovných zmenách obdobných ako ostatní zamestnanci.

Podľa § 52 ods. 5  Zákonník práce, Za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje.

Zamestnanci v konkrétnom prípade vykonávajú prácu doma so súhlasom zamestnávateľa za mimoriadnych okolností, ktorým je významné celosvetové riziko pre ľudské zdravie v súvislosti so šírením nákazy koronavírus, pričom tento druh práce umožňuje tieto práce vykonávať doma podľa pracovnej zmluvy . V zmysle ustanovení § 52 ods. 5 Zákonník práce v danom prípade nemožno považovať vykonávanú prácu za domácku prácu alebo teleprácu a učitelia súkromnej základnej umeleckej školy a súkromnej materskej školy majú  nárok na stravný lístok tak, ako keby vykonávali túto prácu priamo na pracoviskách zamestnávateľa.

V prípade pochybností sa môže zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov dohodnúť dodatkom ku kolektívnej, že pri výkone práce doma v súvislosti so šírením nákazy koronavírus bude zamestnávateľ prispievať na stravovanie zamestnancov formou  stravných lístkov.

30. 3. 2020

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk