Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyberáme z archívu Didaktiky - Láska - hodnota, ku ktorej treba (sa) vychovávať

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.

 

„Každé dieťa má citovú nádobu, ktorá potrebuje byť naplnená láskou. Keď má dieťa pocit, že je milované, bude sa vyvíjať normálne, no keď je citová nádoba lásky prázdna, dieťa sa bude správať zle. Dieťa, ktoré sa správa zle, väčšinou túži po tom, aby niekto naplnil jeho nádobu lásky“ (Chapman, 2009).

Americký špeciálny pedagóg L. F. Buscaglia rozpovedal zážitok zo súťaže, na ktorú bol pozvaný ako porotca. Cieľom súťaže bolo nájsť najstarostlivejšie a najpozornejšie dieťa. Víťazom sa stal štvorročný chlapec. Býval v susedstve staršieho pána, ktorému nedávno zomrela manželka. Keď chlapec videl muža plakať, išiel k nemu na jeho dvor, vyliezol mu do lona a len tak sedel. Keď sa ho mama spýtala, čo povedal susedovi, chlapček odpovedal: "Nič, len som mu pomohol plakať." (Robinson, 2009).

♥ Cena za lásku

Vo svete aj na Slovensku existujú rôzne ocenenia za hrdinské skutky, medzi ktorými sú aj skutky, ktoré sa dajú klasifikovať ako motivované láskou. Vo svete je známa Nobelova cena, na Slovensku Detský čin roka.

 • Po prečítaní knihy, príbehu, po videní filmu o hrdinovi, ktorý je príkladom lásky, žiaci vymýšľajú názvy ocenenia a hľadajú argumenty, prečo by uvedené ocenenie mal dostať hrdina knihy (filmu).
 • Žiaci hľadajú vo svojom okolí, v médiách, v literatúre osoby, ktoré sú príkladmi života lásky. Keď žiaci takéto osoby nájdu, uvedú, v akých skutkoch sa láska prejavila a majú argumentovať, prečo je to príklad lásky. Vymyslia názov ocenenia pre ľudí, ktorí sú príkladom lásky.
 • Žiaci napíšu o pozitívnych charakterových vlastnostiach niektorého človeka, ktoré by chceli rozvíjať u seba, a zdôvodnia, prečo práve tieto vlastnosti. Zo skupiny vlastností vyberú tie, ktoré sa týkajú pojmu láska. Vymyslia názov súťaže súvisiacej s láskou.

♥ Kto ma ovplyvnil

Spomeňte si na situáciu a opíšte ju, keď na vás niekto zapôsobil tak silno svojím príkladom, že vo vašom myslení alebo konaní došlo k nejakej zmene. Bola to zmena k lepšiemu alebo k horšiemu? Rozdeľte si hárok papiera na tri stĺpce. Do prvého napíšte, kto vás ovplyvnil, do druhého pozitívny vplyv a do tretieho negatívny vplyv osoby.

Uvažujte, aký je váš vzťah k tomu človeku. Dokázali by ste toho človeka ovplyvniť vy? Dokážete sa zriecť vzťahu s človekom, ktorý vás ovplyvňuje pozitívne/negatívne? Uveďte argumenty.

♥ Robia šaty človeka?

Aj za čias Alberta Schweitzera sa bolo treba na maturitnú skúšku obliecť do sviatočných šiat. Schweitzerova rodina bola v ťažkej ekonomickej situácii, preto Albert nemal sviatočný oblek. Mal zdedené sako, no nemal nohavice, a tak si ich požičal od strýka, ktorý bol nižší a tučnejší. Len čo sa Albert zjavil medzi spolužiakmi, vyvolal búrku smiechu, ktorý neutíchol ani pri slávnostnom vstupe do skúšobnej siene. Toto narušenie slávnostného úvodu maturity pánov zo skúšobnej komisie veľmi popudilo. Predseda komisie, pán hlavný školský radca, si preto Schweitzera vzal na mušku a začal ho osobne skúšať takmer zo všetkých predmetov. Skúška dopadla nakoniec veľmi dobre, no jej negatívny začiatok bol ovplyvnený Albertovým oblečením.

Rozhovor so žiakmi: Robia šaty človeka? Je správne ak posudzujeme človeka podľa jeho zovňajšku, a nie aj jeho vnútra, schopností, zručností, vedomostí? Ocitli ste sa v podobnej situácii aj vy? Aké to malo následky pre vás? Aký je názor žiakov na situáciu, keď dodržiavanie spoločenských konvencií zabraňuje človeku v jeho sebarealizácii? Ako by situáciu riešili Matka Tereza, A. Schweitzer, M. Gándhí? Čo má väčšiu hodnotu – láska alebo konvencie? Čo je podľa vás najdôležitejšie, aby človek žil životom lásky? Je výber vašich životných vzorov ovplyvnený aj oblečením, výzorom? Podľa čoho si vyberáte kamarátov? Akú váhu zohráva oblečenie pri výbere vašich vzorov? Ak chcete byť vzorom vy, v ktorej oblasti na sebe pracujete? (podľa Sabola, 2006).

♥ Poskytnutá pomoc

V júli 1918 všetkých zajatcov určených na výmenu zatvorili do akejsi šopy na železničnej stanici v Tarascone. A. Schweitzer s manželkou boli medzi nimi. Keď nastal čas odchodu, začali ich naraz veľmi súriť a poháňať. Schweitzer s manželkou mali objemnú batožinu a nevládali kráčať s ostatnými. Len s námahou sa za nimi vliekli po štrku medzi koľajnicami. Vtedy im priskočil na pomoc jeden zo zmrzačených zajatcov, ktorý nič neniesol. V pomykove (v batožine mal Schweitzer rukopis dlho pripravovanej Filozofie kultúry a jeho strata či krádež by bola nenahraditeľná), ale s vďakou mu prenechali niekoľko balíkov. A. Schweitzer k tejto skúsenosti napísal: „Ako sme tak kráčali vedľa seba v lúčoch zapadajúceho slnka, v duchu som si zaumienil, že si spomienku na tohto človeka zachovám a kedykoľvek sa dostanem na dajakú železničnú stanicu, vždy sa najprv poobzerám po cestujúcich preťaženými batožinami a pousilujem sa im pomôcť. Odvtedy som to aj robil. Raz sa mi však pri takejto ponuke stalo, že ma v prvej chvíli podozrievali, či nie som zlodej.“

Ak by ste si mali vybrať, komu pomôžete? Bol by to upravený, sympatický človek alebo človek, ktorý svojím zovňajškom nepôsobí príťažlivo? Prečo? Od koho by ste prijali pomoc, keby ste si mohli vybrať? Bol by to upravený, sympatický človek alebo človek, ktorý svojím zovňajškom nepôsobí príťažlivo? Prečo? Stalo sa aj vám, že ste sa pri svojej úprimnej snahe niekomu pomôcť ocitli v pozícii skôr zlodeja ako poskytovateľa pomoci? Opíšte pocity, ktoré ste po tomto pokuse o pomoc prežívali. Stalo sa vám, že vám chcel niekto pomôcť a vy ste v ňom uvideli skôr špekulanta, zlodeja ako dobrého človeka? Ako dáte najavo svoj nesúhlas s jeho pomocou, aby ste ho neurazili? Ako na vás zapôsobil príbeh A. Schweitzera? Pokúste sa vžiť do pozície zajatca, ktorý napriek svojim „žobráckym“ pomerom pomohol lepšie situovanému človeku a nič za svoju pomoc nežiadal (podľa Sabola, 2006).

♥ Aký som alebo aký som dar pre druhých?

Variant A - Napíšte si na papier: Vážim si na sebe tieto vlastnosti... Som dobrý hlavne v týchto sférach... Vo svojom živote som vďačný za... Verím, že sebazdokonaľovaním dosiahnem svoj úspech v oblasti... Ľahko prijímam človeka, ktorý... (resp. ľahko sa mi komunikuje, spolupracuje s človekom, ktorý...). Preformulujte tvrdenia do negatívnej roviny a doplňte ich (napr. Nemám na sebe rád/rada tieto vlastnosti...). Po doplnení všetkých tvrdení sa pri každom zastavte a odpovedzte na otázku, prečo je to tak. Ďalším krokom je úvaha nad tým, či mám ochotu eliminovať negatíva a posilňovať pozitíva. Ak áno, ako?

Variant B - Odpovedzte si na otázky: V čom som dobrý? V čom priemerný? V čom so slabý? Čo mám spoločné so svojimi príbuznými – pozitívne, negatívne? Prekvapil/-a som samého/samu seba – čím? Potrpím si na tom, že niektoré veci nerobím? Ktoré? Existovala niekedy nejaká slabosť, v ktorej dnes vynikám? Čo na mne nemôžu iní oceniť, pretože to nie je vidieť? Čo na sebe vnímam ako vrodené a nezmeniteľné? Ako sa vyrovnávam s vecami, ktoré nemôžem zmeniť? Aký som počas individuálnej práce a práce v kolektíve?

Variant C - Čo sa vám vybaví pri slove dar? Aké dary očakávate od druhých? Aký dar vás poteší/nepoteší? Čo je materiálny a nemateriálny dar? Ako má dar vyzerať? Čo je pre dar typické? Môže byť darom človek? Prečo? Ste darom pre druhých? Prečo?

♥ Reklama vlastnej osoby

Variant A - Žiaci vytvoria plagát, reklamu alebo inzerát na prezentáciu seba – na svoje pozitívne vlastnosti (schopnosti, zručnosti). Môžu použiť aj symbolické vyjadrenie. Svoju tvorbu predstavia ostatným. Aj v tejto aktivite, podobne ako v ostatných treba dohodnúť pravidlo neponižovania, nepochybovania, príp. vysmievania.

Variant B - Žiaci vyhotovia predmety, ktoré reprezentujú ich pozitívne vlastnosti alebo tie vlastnosti napíšu na papier a pripravia ich do podoby zabalených darčekov – využijú akýkoľvek spôsob, ako sa darčeky (balíčky) balia. Potom si darčeky vymenia a rozbalia. Diskutujú na tému, ako sa možno darovať druhému, ako si urobiť reklamu, aby si druhí všimli, že som pre nich darom a pod.

♥ Ako ma vidia iní?

Požiadajte svojho dobrého priateľa (alebo rodiča), aby vám odpovedal na otázky (písomne alebo počas rozhovoru): 

Čo pozitívne si si na mne všimol? Prečo si mojím priateľom? Všimol si si nejaké pozitívne zmeny, odkedy sa poznáme? Čo negatívne na mne badáš? V ktorých situáciách sa správam dobre, v ktorých nie? Čo ťa na mne hnevá? Aký som, keď pracujem sám a keď mám spolupracovať s inými? Čím spôsobujem ľudom radosť? V čom som ostatným na smiech?

♥ Čo si o mne myslia iní

Vyberte si štyroch – piatich ľudí zo svojho okolia, s ktorými máte rôzne vzťahy (rodič, vzdialený príbuzný, sused, spolužiak/spolupracovník, kamarát...) a pozrite sa na seba jeho očami. Vcíťte sa do prežívania, myslenia a vzťahu druhej osoby k sebe. Rozdeľte hárok papiera na riadky a stĺpce. Do riadkov napíšte mená osôb, ktoré ste si vybrali, a do stĺpcov oblasť: vedomosti, vyjadrovanie (reč), postoj k povinnostiam, využívanie času, riešenie problémov, citové reakcie, vzťahy k ľuďom, k svetu, hodnotám, z hľadiska ambícií a pod. Pri každej otázke sa postupne vcíťte do myslenia každej z vybraných osôb a stĺpce vyplňte podľa toho, čo si ten druhý o vás myslí. V čom sa môžu všetky tieto osoby zhodnúť, v čom nie? Prečo? Cvičenie sa dá rozšíriť o porovnanie s vlastným pohľadom na seba.

♥ Osobnosť a temperament

Čo sa vám vybaví pri slove osobnosť? Čo všetko patrí do osobnosti človeka? Zdôvodnite, prečo treba poznať seba samého. Vysvetlite, čo znamená introvertný a extrovertný. Kam patríte vy? Čo vám to prináša? O čo vás to oberá? Vysvetlite na modelovej situácii, ako sa dá váš temperament využiť.

♥ Záujmy a zvyky

Vymenujte svoje záujmy. Ku každému opíšte jeho históriu (kedy a ako vznikol, ako sa rozvíjal).

Koľko času, peňazí a úsilia venujete svojim záujmom? Čo je vo vašom živote dôležitejšie ako záujmy? Ako vaše záujmy ovplyvňujú váš život (vzťahy, rozhodovanie, konanie...). Poznajú vaše záujmy rodičia, súrodenci, spolužiaci, učitelia? Ako vás podporujú? Ako na ne reagujú?

Vymenujte, ktoré zvyky sú súčasťou vášho života.

Ako zvyky ovplyvňujú váš život, čo prinášajú do vášho života? Existujú zvyky, ktoré vám chýbajú a chceli by ste ich zaviesť do svojho života? Prečo? Sú zvyky vo vašej rodine, ktoré nie sú zvykmi v rodinách vašich spolužiakov, kamarátov? Ako sa staviate k zvykom, ktoré sú v iných rodinách, ale nie sú zvykmi vašej rodiny? (podľa Jeřábkovej, Srbovej, 2007)

♥ Vytváranie návykov

Väčšinou si ani neuvedomujeme, že nejaké návyky máme, ani to, že nám môžu v živote pomôcť alebo uškodiť. Rozdeľte návyky do troch skupín – dobré, zlé a návyky, na ktorých nezáleží:

pravidelne cvičím – časopis čítam odzadu dopredu – plánujem s predstihom – myslím negatívne – prejavujem rešpekt a úctu k druhým ľuďom – sprchujem sa neskoro v noci – trpím pocitom menejcennosti – zvaľujem vinu na druhých za to, čo sa nám stalo – starším dám vždy prednosť pri vstupe do dverí – jogurt jem vidličkou.

Ako sme sa k týmto návykom dostali? (Opakovaním.)

Cvičenie: Prekrížte ruky na prsiach. Prekrížte ruky naopak, ako ich máte teraz. Je to čudné, ale keby ste to robili tridsať dní po sebe, stane sa to návykom. Takto môžeme vytvárať pozitívne aj negatívne návyky. Vyberte si jeden súvisiaci s láskou a cvičte ho tridsať dní (podľa Coveyho, 2010).

♥ Ja a tí druhí

Preskúmajte a opíšte, ako rešpektujete súkromie iných ľudí a ako si dokážete chrániť vlastné súkromie. Čo patrí k rešpektovaniu súkromia druhého? Ako tieto zásady rešpektujete?Preskúmajte a opíšte, za čo vďačíte iným ľuďom. Preskúmajte a opíšte, za čo sa cítite zaviazaní a sformulujte, aký je váš postoj k týmto záväzkom. Preskúmajte a pomenujte svoje prejavy dominancie a submisie. Ktoré sú užitočné prejavy, výhody aj nevýhody vašej dominancie a submisie? Ktoré dominantné a submisijné prejavy sú dobré, ktoré zlé? V čom sa odlišuje to, čo si myslím o sebe ja  od toho, čo si myslia o mne druhí? Čo sa viac približuje pravde? (podľa Srbovej, 2007)

♥ Čo sa na mne (druhých) zmenilo

Po uskutočnených aktivitách o pozitívnych a negatívnych vlastnostiach človeka a po uvedení argumentov o svojom tvrdení dostanú žiaci za úlohu vybrať si dvojicu a porozprávať sa o pozitívnych a negatívnych vlastnostiach toho druhého. Svoj názor zdôvodnia, povedia, prečo vnímajú tú-ktorú vlastnosť pozitívne/negatívne.

Pozitívne a negatívne vlastnosti si zapíšu. Úlohou žiakov bude pracovať na sebe a to tak, že si vyberú jednu pozitívnu vlastnosť, ktorú budú posilňovať, a negatívnu, ktorú sa budú usilovať eliminovať, ale nikomu o tej vlastnosti nepovedia. Druhý člen dvojice si bude všímať a zapisovať správanie druhého z hľadiska zmeny. Po mesiaci bude vyhodnotenie. Každý povie druhému, akú zmenu si všimol, a každý povie o sebe, o čo sa usiloval. Spoločne vyhodnotia, v čom sa zhodli, čo sa podarilo/nepodarilo.

♥ Čítanie a vystrihovanie správ

Žiaci si prinesú noviny a časopisy a hľadajú správy o správaní – pozitívnom, negatívnom, o vzoroch – pozitívnych, negatívnych. Správy vystrihujú, triedia. Tvoria z nich pojmové mapy, koláže, vkladajú ich do vlastných textov, diskutujú o nich, hodnotia ich a pod.

♥ Jazyk lásky

Súčasťou procesu poznávania je objavovanie jazyka lásky – svojho aj jazyka druhých.

 • A - Na spoznanie jazyka lásky treba hľadať odpovede na otázky:  Čo na vás v spoločnosti ostatných ľudí pôsobí najviac? Po čom najviac túžite? Ak vám hneď nenapadne odpoveď, obráťte ju: Čo vás najviac zraňuje? Čo robia ľudia naopak, ako by ste chceli? (G. Chapman, 2009)
 • B - Vráťte sa do minulosti a položte si otázky: Po čom som najviac túžil v spoločnosti rodičov/súrodencov/partnera? Čím som v detstve najviac „otravoval“, čo som očakával? Čo ma, naopak, nenapĺňalo?

♥ Priania a želania

Aby sme umožnili iným poznať seba, môžeme im o sebe povedať. Premýšľanie nad tým, čo povedať iným o sebe je zároveň cestou sebapoznania a poznanie svojho jazyka. Jednou z tém je predstavenie vlastných túžob, ako aj toho, čo by sme želali iným.

 • Variant A - Aké sú moje priania, ktoré si môžem sám splniť a nevyžadujú si peniaze? Aké sú moje priania, ktoré môžem splniť len s pomocou iných? Aké sú moje priania, ktoré môžu splniť iba iní ľudia a nestoja peniaze? Aké sú moje priania, ktoré môžu splniť iba iní ľudia a stoja peniaze?
 • Variant B - Vymenujte desať prianí, túžob, ktoré sa týkajú vás. Zoraďte ich podľa toho, po ktorej najviac túžite. Postupne sa zbavujte tých, ktoré by ste dokázali opustiť a nechajte si tri túžby, ktoré sú na prvých miestach. Ako sa dajú tieto vaše túžby naplniť? Koho pri ich napĺňaní potrebujete?
 • Variant C - Želania často súvisia s prosbou. Vyberte si spolužiaka a poproste o splnenie svojho želania – predpokladáte, že ho môže splniť. Reflexia: Ktoré želania sa ľahšie vyslovujú? Koho je ľahšie/ťažšie poprosiť a za akých okolností? (podľa Alexovej a Vopela, 1992)
 • Variant D - Čo by som želal druhým? Povedzte päť pozitívnych želaní adresované: deťom na celom svete, deťom vo vašom príbuzenstve, svojmu najlepšiemu kamarátovi, svojmu rodičovi, príbuznému, susedovi, lekárovi, ku ktorému pravidelne chodíte na vyšetrenie, predavačke, ktorá sa vždy rozčuľuje, človeku, ktorý vás oklamal, učiteľovi... Vyberte si z uvedených osôb jednu zápornú a jednu kladnú. Napíšte obidvom blahoželanie k narodeninám a zahrňte doň päť pozitívnych želaní.

♥ Diskusia

Spoločne v kruhu alebo v malých skupinkách sa rozvinie diskusia k niektorej z uvedených otázok a podotázok. Ak diskutujú menšie skupinky, na záver diskusie urobia súhrn a zástupca skupiny ho predstaví ostatným.

 • Aký je rozdiel medzi chcem a chce sa mi? Čo vo svojom živote chceš, prípadne si chcel/-a? Pri akých činnostiach, za akých okolností a pri akých ľuďoch sa ti niečo chce/nechce? Aké slová od druhých ľudí ti pomôžu, aby si získal/-a chuť niečo robiť? Čo ťa motivuje viac: povzbudenie druhými, ich prítomnosť, potľapkanie po pleci, odmena za vykonaný skutok...?
 • Čo je svedomie? Po akých skutkoch, slovách sa ti ozýva svedomie? Pri akých ľuďoch máš výčitky svedomia?
 • Aký je rozdiel medzi odpustením a prosbou o odpustenie? Komu/kedy sa ľahšie odpúšťa? Kedy si vyžaduješ prosbu o odpustenie? Koho/kedy sa ti ľahšie/ťažšie prosí o odpustenie?

Uvedené otázky treba smerovať na jednotlivé druhy jazyka lásky. Po diskusii žiaci pracujú na literárnom alebo výtvarnom spracovaní prediskutovaných otázok. Pracujú v skupinách alebo individuálne.

♥ Záznamové hárky

Žiaci dostanú za úlohu vytvoriť si záznamový hárok na jeden týždeň, počas ktorého si všímajú a zaznamenávajú prípady súvisiace s prosbou a odpustením v triede. Žiaci sa pokúsia triediť problematiku prosby a odpustenia adekvátne jazyku lásky (na papieri majú päť stĺpcov, každý stĺpec sa viaže na jeden jazyk lásky). Po týždni sa záznamy vyhodnotia. Záznamové hárky sa využívajú aj na ostatné témy súvisiace s konaním: komu som pomohol/nepomohol, ako som zareagoval a pod.

Povzbudzujúce slová

Súčasťou tvorby záznamových hárkov je zapisovanie povzbudzujúcich slov. Žiaci majú na nástenke zoznam s výrokmi a do záznamových hárkov si zapíšu tie, ktoré sami použili alebo počuli vysloviť spolužiakov alebo učiteľov. Ide napríklad o tieto povzbudzujúce slová:

Každý žiak si k slovám, ktoré by chcel, aby boli adresované jemu, urobí škálu od 1 do 5 a napíše adekvátne ohodnotenie. (podľa Canfielda – Wellsa, 1995). 

♥ Moje meno

Keď namiesto mena použijeme vety, hovoríme o konkrétnom človeku, ktorého opisujeme. Opis však môžeme skrátiť do spojenia. Napríklad Alex vie rýchlo behať, a tak ho môžeme pomenovať Rýchlonohý Alex. Vlastnosti, ktoré sú človeku pripisované, môžu človeka povzbudiť, ale aj znechutiť. Vysvetlite, aké vlastnosti majú osoby: Otrhaný Tóno, Zasnená Soňa, Šípková Ruženka, Tichý Laco, Neohrozený Juraj, Nebojácna Miša, Spáč Tibor, Pavúčí muž, Pyšná princezná, Hundroš Vlado (podľa Sharpovej, 2011).

Po vysvetlení charakteristík sa vložia do vrecúška mená žiakov. Potom si každý vyberie jedno meno (ak vyberie svoje meno, tak ho vráti a vyberie druhé). Na papier napíšu charakteristiku spolužiaka, ktorého meno si z vrecúška vytiahli. Z charakteristiky vyberú len pozitívne časti a tie sa pokúsia vystihnúť dvojslovným spojením (podľa uvedených príkladov).

Na nástenke budú pripnuté fotografie žiakov a ku každej fotografii sa pripne uvedené slovné spojenie. Žiaci si pozrú svoju charakteristiku (dvojslovné spojenie) a v diskusii sa vyjadria, ako na nich pôsobí to, ako ich vystihli spolužiaci, ako sa im nové meno páči/nepáči. Aktivita môže pokračovať tak, že si každý vyberie ďalšie meno a pri fotografii na nástenke sa objaví ďalšie slovné spojenie. Žiaci budú mať čas na premýšľanie, či je pravdou to, ako ich spolužiaci vystihli, či sa niekedy takto vnímali. V diskusii povedia, či ich slová, ktoré sú na nástenke, potešili, povzbudili a pod. 

♥ Pozornosť

Súčasťou jazyka pozornosti je nielen počúvanie, ale aj načúvanie. Žiaci zahrajú scénku alebo pantomímu na slová počúvanie, načúvanie, skákanie do reči. Po predstavení rozdiskutujú tému súvisiacu s rozdielom medzi počúvaním a načúvaním. Počas týždňa budú sledovať situácie v triede, v ktorých išlo o počúvanie a načúvanie. Budú sa zároveň cvičiť v tom, aby si neskákali do reči. Táto úloha sa dá zamerať jednak na aktivity mimo vyučovacích hodín, ale predovšetkým na hodiny. Pri odpovediach, ale aj otázkach spolužiakov sa pri pozornom počúvaní, ale aj načúvaní môžu veľa naučiť, ale aj sa dozvedieť niečo o sebe navzájom.

K jazyku pozornosti patrí aj vzájomné zdieľanie. Žiaci sa v malých skupinách cvičia v zdieľaní. Každý z členov skupiny povie dve udalosti, ktoré zažil počas posledného týždňa, alebo dva „trapasy“, ktoré sa mu stali v škole, popr. bude témou oblasť vzdelávanie a pod. Keď sa každý z členov skupiny podelí, po chvíľke zamyslenie povie každý, aké mal pri zdieľaní pocity. Členovia skupiny sa vyjadria aj k tomu, či nemali problém so skákaním do reči, či dokázali nielen počúvať, ale aj načúvať.

♥ Dar

Napíšte si do troch stĺpcov po tri dary, ktoré ste dostali od kamarátov. V prvom stĺpci budú kúpené dary, v druhom vyrobené, v treťom prinesené z prírody (z lesa, záhrady, z lúky, hôr, z mora a pod.). Číslom od jeden do päť označte, ako vás ten-ktorý darček potešil. Ktoré dary vám urobili najväčšiu radosť? Je rozdiel medzi kúpeným a vyrobeným darom? Ovplyvňuje druh daru vašu náladu? Ako? Ako reagujete na rôzne druhy darov? Rovnakým spôsobom sa zamyslite aj nad darmi, ktoré ste dostali od rodinných príslušníkov. Po tejto aktivite môže nasledovať aktivita, ktorej súčasťou je výroba darčeka. Počas vychádzky dostanú žiaci za úlohu všímať si, čo z prírody by mohlo byť darčekom, ktorý prinesie radosť kamarátovi alebo členovi rodiny.

♥ Fyzický kontakt

Variant A - Určte, či ide o telesnú alebo duševnú činnosť: Snenie * pohladenie * myslenie * kreslenie * bicyklovanie * rozhodovanie * počúvanie

Variant B - Povedzte, či vám tieto vety dávajú zmysel: Padla som mu do oka. Moje telo je domovom mojej duše. Moje telo je nástrojom toho, čo robím. Oči sú zrkadlom duše. Ja som moje telo. Moje telo mi patrí. Moje telo je požičané. Keby som nemal/-a svoje telo, nebol/-a by som to ja. Premýšľam pomocou svojho tela. Moje telo mi hovorí, čo mám robiť, čo je dobré/zlé...

Variant C - Žiaci utvoria dvojice. Každá dvojica dostane dva veľké kusy papiera a pastelky. Jeden z dvojice si ľahne, druhý obkresli obrys jeho tela. Potom sa vymenia. Spoločne dokreslia tvár, prsty na rukách, vlasy a pod. Telá si potom vystrihnú a zavesia v triede. Po aktivite diskutujú, aký mali pocit z obkresľovania a z domaľovávania svojho tela. Akú polohu zaujali a prečo a pod.

Telesné správy

Žiaci sa posadia do kruhu. Stíšia sa. Pri cvičení je pustená príjemná hudba. Žiaci sa sústredia na otázky a na odpovede na ne:

Škŕka vám v bruchu? Bolí vás chrbát? Máte stuhnuté ramená? Točí sa vám hlava? Omína vás niečo? Je vám zima alebo teplo? Má opuchnuté zápästie? Máte unavené oči? Máte stuhnutý krk? Máte studené nohy? (podľa Sharpovej, 2011)

Po cvičení žiaci hovoria, ako sa im sústredilo na telo, ako sa im podávajú správy o svojom tele, aký majú dojem z cvičenia.

Literatúra:

 1. ALEXOVÁ, S. – VOPEL, K. W.: Nechaj ma, chcem sa učiť sám 4. Bratislava: SPN 1992.. ISBN 80-08-01524-1.
 2. BERRYOVÁ, S. R.: Devadesát devět nápadů, ktoré fungují. Kázeň ve třídě. Colorado Springs: ACSI [ostatné vydavateľské údaje neuvedené].
 3. CANFIELD, J. – WELLS, H. C.: Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků. Praha: Portál 1995. ISBN 80-7178-028-6.
 4. COVEY, S.: 7 návyků úspěšných teenagerů. Praha: FC Czech. 2010. ISBN 978-80-254-7926-1.
 5. DÉMUTH, A.: Láska k pravde, alebo o čo vlastne vo filozofii ide? In: LETZ, J. (ed.) Fundamentálna úloha lásky v dialógu medzi civilizáciami. Trnava: FF TU 2001. ISBN 80-89074-08-1, s. 20 – 29.
 6. FROMM, E.: Umenie milovať. Bratislava: Ikar – Pegas 2006. ISBN 80-551-1234-7.
 7. GILBERT, G.: O dětech a výchově. Praha: Portál 2009. ISBN 978-80-7367-609-4.
 8. CHAPMAN, G.: Pět jazyků lásky. Praha: Návrat domů 2009. ISBN 80-7255-058-6.
 9. CHAPMAN, G. – CAMPBELL, R.: Děti a pět jazyků lásky. Praha: Návrat domů 2010. ISBN 978-90-7255-220-7.
 10. JEŘÁBKOVÁ, S. – SRBOVÁ, K.: Poznáváme svou osobnost. Praha: Odyssea 2007. ISBN 978-80-87145-06-7.
 11. LEWIS, C. S.: Čtyři lásky. Praha: Návrat domů 1997. ISBN 80-85495-56-2.
 12. LIEDLOFFOVÁ, J.: Koncept kontinua. Hledání ztraceného štéstí pro nás a naše děti. Praha: DharmaGaia 2007. ISBN 978-80-86685-79-3.
 13. MARCEL, G.: Od názoru k víře. Praha: Vyšehrad 2004. ISBN 80-7021-531-3.
 14. PASCAL, B.: Myšlienky. Bratislava: Chronos 1995. ISBN 80-967 138-4-1.
 15. ROBINSON, B. A.: Love, as perceived by some children 4 to 8 years-of-age [online], 2009 [akt. 2009-02-07], [cit. 2012-05-03]. Dostupné na internete: http://www.religioustolerance.org/love_is.htm
 16. ROCHE OLIVAR, R.: Etická výchova. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana 1992. ISBN 80-7158-001-5.
 17. SABOL, J.: Albert Schweitzer: Život, múdrosti a aktivity na motívy z jeho života [online], 2006 [cit. 2012-05-07]. Dostupné na internete: http://www.jozefsabol.sk/sabol_eticka_vychova.html
 18. SHARP, A. M.: Přirozenost světa. České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti 2011. ISBN 978-80-7394-273-1.
 19. SLAVKOVSKÝ, R. A.: Priateľstvo medzi mužom a ženou. In LETZ, J. (ed.) Muž a žena z personalistického hľadiska. Trnava: FF TU 2005. ISBN 80-8082-043-0, s. 66 – 73.
 20. SRBOVÁ, K.: Poznáváme svůj vztah k lidem. Praha: Odyssea 2007. ISBN 978-80-87145-07-4.
 21. TAVEL, P.: Smysl života podle Viktora Emanuela Frankla. Praha: Triton 2007. ISBN 80-7254-915-4.
 22. Tavel, P. – Madarasová Gecková, A.: Človek medzi ľuďmi. Pusté Úľany: Schola Philosophica 2008. ISBN 978-80-969823-1-8.
 23. TIŠŤANOVÁ, K.: Špecifiká pedagogického komunikovania. Ružomberok: Verbum 2012. ISBN 978-80-8084-885-9.
 24. TKÁČIK, L.: K významu E. Lévinasa pre terapiu. In DÉMUTH, A. – SLAVKOVSKÝ, R. A. (eds.) Filozofia ako terapia (dejinné pohľady). Trnava: FF TU 2009. ISBN 978-80-8082-225-5, s. 87 – 93.
 25. WOJTYŁA, K.: Láska a zodpovednosť. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2003. ISBN 80-8052-170-0.

(Príspevok je súčasťou projektu KEGA 042KU-4/2011.)

Príspevky v archíve Didaktiky: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/laska-hodnota-ku-ktorej-sa-treba-vychovavat-1.m-743.html a tu: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/laska-hodnota-ku-ktorej-sa-treba-vychovavat-2.m-749.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov