Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z.

Kategória: Aktuality

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.") spresňuje kategórie pedagogických zamestnancov do dvoch skupín, na pedagogických zamestnancov zodpovedných za uskutočňovanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu a na pedagogických zamestnancov podieľajúcich sa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu. 

Kategórie pedagogických zamestnancov

Podľa § 19 zákona č. 138/2019 Z. z. pedagoický zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť v kategórii:

 • učiteľ,
 • majster odbornej výchovy,
 • vychovávateľ,
 • korepetítor,
 • školský tréner,
 • pedagogický asistent,
 • zahraničný lektor,
 • školský špeciálny pedagóg,
 • školský digitálny koordinátor
 • učiteľ profesijného rozvoja (lektor vzdelávania, metodik profesijného rozvoja, konzultant atestačného konania).

Kategórie odborných zamestnancov

Podľa § 23 zákona č. 138/2019 Z. z. odborný zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť v kategórii:

 • psychológ a školský psychológ,
 • špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
 • kariérový poradca,
 • logopéd a školský logopéd,
 • liečebný pedagóg,
 • sociálny pedagóg,
 • sociálny pracovník.

Kariérové pozície pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Podľa § 35 zákona č. 138/2019 Z. z. je kariérová pozícia funkčným zaradením pedagogického zamestnanca alebo funkčným zaradením odborného zamestnanca, ktorý vykonáva špecializované činnosti alebo riadiace činnosti.

Pedagogický zamestnanec vykonáva špecializované činnosti v kariérových pozíciách (§ 36 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.):

 • uvádzajúci pedagogický zamestnanec,
 • triedny učiteľ,
 • zodpovedný vychovávateľ,
 • vedúci predmetovej komisie,
 • vedúci vzdelávacej oblasti,
 • vedúci metodického združenia,
 • vedúci študijného odboru,
 • vedúci záujmovej oblasti alebo vedúci oddelenia,
 • výchovný poradca,
 • kariérový poradca,
 • školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní,
 • školský špecialista vo výchove a vzdelávaní alebo
 • supervízor,
 • koordinátor školského podporného tímu,
 • školský digitálny koordinátor.
 

Odborný zamestnanec vykonáva špecializované činnosti v kariérových pozíciách (§ 36 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.):

 • uvádzajúci odborný zamestnanec,
 • kariérový poradca, 
 • výchovný poradca,
 • supervízor alebo 
 • koordinátor školského podporného tímu.

Kariérový stupeň 

Podľa § 28 zákona č. 138/2019 Z. z. sa pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradí do kariérového stupňa:

 • a) začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec,
  b) samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,
  c) pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou alebo
  d) pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.

Pedagogického asistenta a zahraničného lektora možno zaradiť najvyššie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov