Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Výzva - Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi 2

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlásilo v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 2. kolo výzvy na predkladanie žiadostí na „Kompenzáciu poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“. Prihlasovanie je otvorené do 31. 7. 2022 (minedu.sk).

Cieľ výzvy: podpora účasti sociálne znevýhodnených žiakov na aktivitách školského klubu detí. Nástrojom na naplnenie cieľa je kompenzácia poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi. Tým sa  odstráni hlavná prekážka (poplatky za ŠKD) pri zapojení sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi do činnosti ŠKD.

Oprávnení žiadatelia: všetky základné školy, špeciálne základné školy, spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku základná škola, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, ktoré zároveň majú ŠKD zaradený do siete škôl a školských zariadení bez rozdielu typu zriaďovateľa a bez rozdielu statusu právnickej osoby, ktoré zároveň spĺňajú pravidlo o prevažnom financovaní z verejných zdrojov.

Finančné prostriedky budú poskytnuté na kompenzáciu poplatku za ŠKD v termíne od 01. 09. 2022 do 30. 06. 2023.

Žiadosť predkladá škola so súhlasom zriaďovateľa prostredníctvom elektronického formulára, zverejneného na minedu.egrant.sk.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/vyzva-kompenzacia-poplatku-v-skolskom-klube-deti-za-ziakov-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia-a-v-hmotnej-nudzi-2/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk