Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Hlavná stránka Riadenie školy

Novela školského zákona

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlásenie núdzového stavu uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 a č. 115 z 18. marca 2020 podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky bolo dňa 12. 3. 2020  vydané opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020, podľa ktorého bol vydaný zákaz prevádzky  zariadení pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. okrem špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s vydaným zákazom a na základe § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách, podľa ktorého, ak dôjde v období vyučovania k nepredvídanej udalosti, najmä k živelnej pohrome, energetickej kríze, epidémii alebo pandémii, alebo k iným závažným udalostiam, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, môže minister školstva Slovenskej republiky mimoriadne prerušiť alebo zmeniť obdobie vyučovania v školách a prevádzku školských zariadení na nevyhnutný čas. Na základe tohto ustanovenia bolo dňa 12. marca prerušené vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane a následne dňa 24. marca bolo ministrom školstva oznámené prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

V súvislosti s vydaným rozhodnutím prerušiť vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania bolo v rámci legislatívneho procesu nevyhnutné novelizovať zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“).

Dôvodom rýchlej novely je najmä skutočnosť, že  školský zákon upravuje viacero termínov, ktoré súvisia s organizáciou školského roka a v mimoriadnej situácii, v ktorej sa Slovenská republika nachádza  treba upraviť kompetencie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) vo vzťahu k určovaniu termínov, ktoré súvisia s organizáciou školského roka.

Novelou školského zákona sa tak v § 150 dopĺňajú odseky 8 a 9,  podľa ktorých ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia, ak sa nariadi zákaz prevádzky škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu (osobitným predpisom je § 24 ods. 1 a § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo ak v období školského vyučovania dôjde k živelnej pohrome alebo k udalosti, pri ktorej môžu byť ohrozené život alebo zdravie detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, minister školstva môže rozhodnúť o

 • a)     mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách,
 • b)     mimoriadnom prerušení prevádzky školských zariadení,
 • c)     iných termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, najmä o iných termínoch
 1. obdobia školského vyučovania a školských prázdnin,
 2. klasifikácie, hodnotenia, skúšobného obdobia pri ukončovaní výchovy a vzdelávania a prijímacích skúšok,
 3. vydávania dokladov o získanom vzdelaní,
 4. podávania žiadostí o prijatie, prihlášok na vzdelávanie, prihlášok na štúdium a konania zápisov,
 • d)     zrušení vykonania časti alebo formy skúšky, ktorou sa ukončuje výchova a vzdelávanie v strednej škole, v príslušnom školskom roku alebo
 • e)     zrušení vykonania externého testovania žiakov základných škôl v príslušnom školskom roku.

O vykonanom rozhodnutí musí  ministerstvo školstva informovať prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov a na svojom webovom sídle.

Na základe schválenej novely školského zákona tak minister školstva môže v zákonom stanovených situáciách rozhodnúť najmä o termínoch

 • školského vyučovania a školských prázdnin,
 • ukončovania výchovy a vzdelávania príslušných ročníkov - klasifikácia žiakov základných škôl a stredných škôl,
 • podávania prihlášok na vzdelávanie na strednej škole,
 • prijímacích skúšok na vzdelávanie na strednej škole, vrátane ďalších termínov a náhradných termínov,
 • maturitných skúšok - riadne skúšobné obdobie a mimoriadne skúšobné obdobie záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a absolventskej skúšky, prihlasovanie na maturitnú skúšku, prihlasovanie na opravný termín maturitnej skúšky z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, schvaľovanie maturitných zadaní alebo tém ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z príslušného predmetu,
 • zápisov dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Rovnako má minister školstva oprávnenie zrušiť časti záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky, resp. formy maturitnej skúšky, prípadne zrušiť Testovanie 9.

Novela školského zákona vzhľadom na mimoriadnu naliehavosť nadobúda účinnosť už dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk