Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Výzva - Zvyšovanie kapacít základných škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Zvýšenie kapacít základných škôl". Cieľom výzvy je rozšírenie kapacít základných škôl, v ktorých počet žiakov presahuje kapacitné možnosti. Termín: priebežne do uzavretia výzvy.

Oprávnený žiadateľ

 • Orgán štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ základnej školy),
 • Obec, mesto, samosprávny kraj, právnická osoba zriadená alebo založená obcou/ mestom/samosprávnym krajom (ako zriaďovateľ základnej školy),
 • Štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť (ako zriaďovateľ základnej školy),
 • Mimovládna nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (ako zriaďovateľ základnej školy),
 • Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba/ fyzická osoba ako zriaďovateľ základnej školy),
 • Základná škola podľa § 29 a § 30 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Financovanie

 • Minimálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu: neuplatňuje sa
 • Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu: 13 750,- EUR na jednu novovytvorenú kapacitu
 • Minimálna novovytvorená kapacita: 10 novovytvorených kapacít

Obdobie oprávnenosti výdavkov sa končí dňom 30.06.2026 a to vrátane týchto dní. K dátumu 30.04.2026 musí byť vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie k stavbe (ak relevantné). V prípade hlavnej aktivity, ktorá na dosiahnutie cieľa projektu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vyžaduje iné ako kolaudačné rozhodnutie, je k dátumu 30. 06. 2026 potrebné predložiť právoplatné rozhodnutie vydané príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

ŽoPPM je možné zaslať:

 • elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky MŠVVaŠ SR zriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej správy (ďalej len "ÚPVS") alebo 
 • listinne a to osobne prostredníctvom podateľne MŠVVaŠ SR alebo prepravnou spoločnosťou na adresu MŠVVaŠ SR.

Znenie výzvy

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/vyzva-na-zvysovanie-kapacit-zakladnych-skol/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk