Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Výzva - Zvýšenie kapacít materských škôl - zmena výzvy - doplnenie oprávneného okresu Bardejov

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Zvýšenie kapacít materských škôl". Cieľom je dobudovanie kapacít materských škôl, v ktorých počet detí presahuje kapacitné možnosti. Termín: priebežne do uzavretia výzvy.

Doplnenie výzvy - https://www.minedu.sk/data/att/24569.pdf

Oprávnený žiadateľ

  • Orgán štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ materskej školy),
  • Obec, mesto, samosprávny kraj, právnická osoba zriadená alebo založená obcou/ mestom/samosprávnym krajom (ako zriaďovateľ materskej školy),
  • Štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť (ako zriaďovateľ materskej školy),
  • Mimovládna nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (ako zriaďovateľ materskej školy), e) Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba/ fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy),
  • Materská škola podľa § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Financovanie

  • Minimálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu: neuplatňuje sa
  • Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu: 17 388 EUR na jednu novovytvorenú kapacitu 
  • Minimálna novovytvorená kapacita: 10 novovytvorených kapacít

Obdobie oprávnenosti výdavkov sa končí dňom 30. 6. 2026 a to vrátane týchto dní. K dátumu 31. 10. 2025 musí byť vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie k stavbe (ak relevantné). V prípade hlavnej aktivity, ktorá na dosiahnutie cieľa projektu podľa zákona č. 50/1976 Zb. vyžaduje iné ako kolaudačné rozhodnutie, je k dátumu 31. 12. 2025 potrebné predložiť právoplatné rozhodnutie vydané príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

ŽoPPM je možné zaslať:

  • elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky MŠVVaŠ SR zriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej správy (ďalej len "ÚPVS") alebo 
  • listinne a to osobne prostredníctvom podateľne MŠVVaŠ SR alebo prepravnou spoločnosťou na adresu MŠVVaŠ SR.

Znenie výzvy

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/vyzva-na-zvysovanie-kapacit-materskych-skol/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk