Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Výzva - Odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl". Odstrániť súčasnú dvojzmennú prevádzku v základných školách pomocou vybudovania nových priestorov alebo rekonštrukciou priestorov. Obnovované budovy musia prispieť k cieľu zelenej transformácie dosiahnutím minimálne 30 % úspory primárnej energie. Termín: priebežne do uzavretia výzvy.

Oprávnený žiadateľ

 • Orgán štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ základnej školy),
 • Obec, mesto, samosprávny kraj, právnická osoba zriadená alebo založená obcou/mestom/samosprávnym krajom (ako zriaďovateľ základnej školy), 
 • Štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť (ako zriaďovateľ základnej školy),
 • Mimovládna nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (ako zriaďovateľ základnej školy), 
 • Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ základnej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ základnej školy), 
 • Základná škola podľa § 29 a § 30 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu nesmie presiahnuť sumu 13 750 EUR na jednu novovytvorenú kapacitu.

Oprávnené výdavky v rámci výzvy sú najmä:

 • realizácia nových objektov ZŠ, rekonštrukcia a modernizácia budov ZŠ, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy ZŠ,
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne alebo výdajnej školskej jedálne vrátane vnútorného zariadenia,
 • stavebno-technické úpravy vonkajších priestorov ZŠ,
 • stavebný dozor, odborný autorský dohľad,
 • nákup stavieb,
 • nákup budov, objektov alebo ich častí, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s realizáciou projektu, 
 • projektová dokumentácia,
 • vypracovanie projektovej štúdie a projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia), výdavky na vypracovanie energetického certifikátu a projektového energetického hodnotenia,
 • nákup interiérového vybavenia ZŠ, 
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné) (napr. vybavenie a zariadenie školskej jedálne, výdajne školskej jedálne, a pod.),
 • nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu,
 • mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu (manažér pre verejné obstarávanie, projektový manažér, finančný manažér
 • daň z pridanej hodnoty (DPH nie je oprávneným výdavkom s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH), 
 • rezerva na nepredvídané výdavky (dodatočné výdavky na stavebné práce),
 • všeobecné služby (len služby spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie
 • výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu.

Znenie výzvy

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/vyzva-na-odstranenie-dvojzmennej-prevadzky-zakladnych-skol/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk