Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Výzva - ENVIROPROJEKT 2023 (5. 6.)

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  oznamuje, že v roku 2023 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom „ Enviroprojekt 2023“.

Rozvojový projekt školy musí vychádzať z cieľov vzdelávacích oblastí a prierezových tém štátneho vzdelávacieho programu s dôrazom na prierezovú tému environmentálna výchova a z vlastného školského vzdelávacieho programu. Oblasťou podpory sú aktivity a celá realizácia projektu spracovaná pre témy tematických okruhov environmentálnej výchovy, ktoré si realizátor vyberie s prihliadnutím na miestne a regionálne podmienky školy.

Žiadosť sa predkladá online priamo ministerstvu, podľa metodického usmernenia k výzve, spolu s dvomi prílohami (Finančné zabezpečenie s dokladom o spoluúčasti, Rozpočet). Opis projektu je súčasťou online formulára.

Na výzvu je vyčlenených 52 000 Eur. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia základných a stredných škôl. Riaditeľ školy vyplní elektronický formulár dostupný na http://enviroprojekt.iedu.sk/

Konečný termín na predloženie žiadostí  podľa zverejnených požiadaviek je 5. jún  2023 do 23:59. Vyhodnotenie bude zverejnené najneskôr 15. júna 2023.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese enviroprojekt@minedu.sk, do správy na začiatok prosím uveďte EDUID Vašej školy.

Zdroj: https://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-financnych-prostriedkov-na-rp-enviroprojekt-2023/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk