Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Výzva - Debarierizácia väčších stredných škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl". Cieľom výzvy je odstránenie architektonických bariér v prípade 252 budov stredných škôl, ktoré k 15. 9. 2021 evidovali 275 a viac žiakov podľa zadefinovaných štandardov. Termín: priebežne do uzavretia výzvy.

Oprávnený žiadateľ

  • Organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ strednej školy),
  • Subjekt verejnej správy - obec, mesto, VÚC , právnická osoba zriadená alebo založená obcou/mestom/VÚC (ako zriaďovateľ strednej školy), c) Mimovládne/neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby) ako zriaďovateľ strednej školy,
  • Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba/fyzická osoba ako zriaďovateľ strednej školy),
  • Stredná škola v zmysle § 32 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Financovanie

  • Minimálna výška finančných prostriedkov pre žiadateľa: neuplatňuje sa
  • Maximálna výška finančných prostriedkov pre žiadateľa: 130 0002 €

Obdobie oprávnenosti výdavkov sa končí dňom 30.6.2025 a to vrátane týchto dní. Do 30.6.2025 musí byť odstránená architektonická bariéra/y.

ŽoPPM je možné zaslať:

  • elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky MŠVVaŠ SR zriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej správy (ďalej len "ÚPVS") alebo 
  • listinne a to osobne prostredníctvom podateľne MŠVVaŠ SR alebo prepravnou spoločnosťou na adresu MŠVVaŠ SR.

Znenie výzvy

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/vyzva-na-debarierizaciu-vacsich-strednych-skol/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk