Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

MŠVVaŠ SR - Výzva Predškoláci II

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) vyhlasuje pokračovanie rozvojového projektu pre zriaďovateľov materských škôl a špeciálnych materských škôl „Predškoláci II“. Žiadosť predkladá zriaďovateľ prostredníctvom materskej školy vyplnením online formulára a to najneskôr do 31. 05. 2022 (minedu.sk).

Online formulár je žiadateľom sprístupnený na tomto odkaze: predskolaci.iedu.sk    

Otázky na: predskolaci@minedu.sk.

V prípade, že bolo materskej škole schválené zaradenie do siete škôl a školských zariadení (najneskôr k termínu podania žiadosti), avšak svoju činnosť začne vykonávať až od 01. 09. 2022, môže podať žiadosť aj písomne.

Cieľ výzvy

Vybavenie novovzniknutých tried a dočasných priestorov určených pre poskytovanie predprimárneho vzdelávania nevyhnutným interiérovým vybavením, učebnými pomôckami a didaktickými hračkami na rozvíjanie celostného osobnostného rozvoja detí.

Oprávnení žiadatelia

Zriaďovatelia materských škôl, špeciálnych materských škôl, škôl s organizačnými zložkami (v ktorých je aj organizačná zložka „materská škola“), zaradených v sieti škôl a školských zariadení SR bez ohľadu na ich zriaďovateľa a právnu formu (ďalej len „materská škola“), ktorí vytvoria novú triedu v iných priestoroch podľa § 161l ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre deti plniace predprimárne vzdelávanie (ďalej len „nová trieda“).

Maximálna výška finančných prostriedkov na jeden rozvojový projekt: 10 000 €.

Materskej škole, ktorá bude úspešným žiadateľom, budú zaslané finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR obvyklým spôsobom. Zabezpečenie oprávnených položiek je potrebné zrealizovať v termíne od 16. 06. 2022 do 31. 08. 2022.

Výzva

Zdroj: https://www.minedu.sk/vyzva-predskolaci-ii/

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk