Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

ZMENY V LEGISLATÍVE 2022

Vyhláška č. 206/2022 - Zmena vyhlášky o zariadení školského stravovania - 1. 7. 2022 N

Autor/i: -

Vyhláškou č. 206/2022 Z. z. sa mení vyhláška č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania tak, že sa vypúšťa § 9 tejto vyhlášky. Vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2022.

Vyhláška č. 203/2022 Z. z. - Zmena formulára na vykonanie testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní - 15. 6. N

Autor/i: -

Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška č. 158/2021 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor formulára na vykonanie testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní vyšla v Zbierke zákonov pod č. 203/2022 Z. z.

Vyhláška č. 202/2022 - Kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl N

Autor/i: -

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl vyšla v Zbierke zákonov pod č. 202/2022 Z. z.

Zákon č. 176/2022 Z. z. - Zmena zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií - 1. 6. 2022 N

Autor/i: -

1. júna 2022 nadobúda účinnosť zákon č. 176/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorý...

Vyhláška č. 164/2022 Z. z. - Zmena vyhlášky o vzdelávaní profesijnom rozvoji - 1. 6. 2022 N

Autor/i: -

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji vyšla v Zbierke zákonov pod č. 164/2022 Z. z. 

Vyhláška o edukačných publikáciách - 1. 1. 2022 N

Autor/i: -

1. januára 2022 nadobudla účinnosť aj vyhláška č. 527/2021 Z. z. o edukačných publikáciách. Zmena sa týkala používania edukačných publikácií pre všetky druhy škôl a spôsobu a výšky náhrady za ich stratu, zničenie alebo poškodenie.

Novela školského zákona - 1. 1. 2022 N

Autor/i: -

19. novembra bol v Zbierke zákonov vyhlásený zákon č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a d...

Vyhláška č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie - 1. 1. 2023 N

Autor/i: -

1. januára 2023 nadobúda účinnosť vyhláška zo 17. januára 2022 o zariadeniach poradenstva a prevencie. Vyhláška zruší vyhlášku č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

Zmena pri vykazovaní nadčasovej práce N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

1. januára 2022 došlo k zmene pri vykazovaní nadčasovej práce. Ak pedagogický zamestnanec absolvuje lekárske vyšetrenie celý deň, v danom týždni sa mu nevykáže nadčasová hodina (hodina, ktorá je nad základný úväzok)? Môže mať v danom  tento pedago...

Novela zákona o Fonde na podporu vzdelávania - N

Autor/i: -

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 175/2022 Z. z.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ