Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

ZMENY V LEGISLATÍVE 2022

Správa o hospodárení za registrované zariadenie N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Školy a školské zariadenia pri spracovaní správy o hospodárení školy a školského zariadenia (ďalej len „správa o hospodárení“) postupujú podľa § 7 ods. 2 a 3 zákona č. 597/2003 Z. z. Správa o hospodárení musí obsahovať analýzu príjmov v členení po...

Novela zákona č.138/2022 Z. z. - Zmena pri vykazovaní nadčasovej práce N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

1. januára 2022 došlo k zmene pri vykazovaní nadčasovej práce. Ak pedagogický zamestnanec absolvuje lekárske vyšetrenie celý deň, v danom týždni sa mu nevykáže nadčasová hodina (hodina, ktorá je nad základný úväzok)? Môže mať v danom  tento pedago...

Usmernenie k zriaďovaniu materskej školy a základnej školy samosprávnym krajom N

Autor/i: -

MŠVVaŠ SR vydalo Usmernenie k zriaďovaniu materskej školy a základnej školy samosprávnym krajom. Na účely zriadenia materskej školy (ďalej len "MŠ") alebo základnej školy (ďalej len "ZŠ") má samosprávny kraj (ďalej len "SK") dve možnosti, ako post...

Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania N

Autor/i: -

Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania vyšla v Zbierke zákonov pod č. 287/2022 Z. z. Účinnosť vyhlášky je od 1. septembra 2022.

Nové vyhlášky a zmeny vyhlášok v roku 2022 N

Autor/i: redakcia

Rok 2022 ponúkol legislatívne zmeny v školstve. Prehľad najvýznamnejších zmien, ktoré priniesli novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, novela zák...

Smernica – postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií - 1. 1. 2022 N

Autor/i: -

S účinnosťou od 1. januára nadobudla účinnosť smernica č. 47/2021, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 47/2017, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií.

Vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole N

Autor/i: -

Vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole nadobúda účinnosť 1. júla 2022. Ruší vyhlášku č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z., vyhlášku č. 157/2013 Z. z., vyhlášku č. 113/2015 Z. z. a vyhlá...

Novela školského zákona - 1. 1. 2022 N

Autor/i: -

19. novembra bol v Zbierke zákonov vyhlásený zákon č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a d...

Vyhláška č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie - 1. 1. 2023 N

Autor/i: -

1. januára 2023 nadobúda účinnosť vyhláška zo 17. januára 2022 o zariadeniach poradenstva a prevencie. Vyhláška zruší vyhlášku č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

Novela zákona č. 138/2019 Z. z. - Rozsah poskytovania programu inovačného vzdelávania - 1. 1. 2022 N

Autor/i: -

1. januára 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 414/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa me...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ