Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Vnútorné dokumenty školy

VZOR - SPRÁVA o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová, PhDr. Anna Böhmerová

V súlade s § 5 ods. 7 písm. f) riaditeľ školy správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za predchádzajúci školský rok predkladá rade školy na vyjadrenie a zriaďovateľovi na schválenie.

VZOR - Prihláška na etickú výchovu a na náboženskú výchovu

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor prihlášky na náboženskú výchovu alebo na etickú výchovu. 

VZOR - Schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti zriaďovateľom

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor schválenia Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení zriaďovatelom.  

VZOR - Predloženie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti zriaďovateľovi

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor predloženia Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení zriaďovateľovi školy.

VZOR - Vyjadrenie rady školy k prerokovaniu správy

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumentypod textom ponúkame vzor vyjadrenie rady školy k prerokovaniu Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy/školského zariadenia za školský rok.

VZOR - Usmernenie k pracovnému času

Autor/i: redakcia

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor usmernenia k pracovnému času. 

VZOR - Smernica o úhrade nákladov v školskej jedálni a školskom internáte

Autor/i: redakcia

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Smernice o výške na čiastočnú úhradu v školskej jedálni a školskom internáte.

VZOR - Oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky

Autor/i: redakcia

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Oznámenia o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky. 

VZOR - Príkaz riaditeľa na vykonanie inventarizácie

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Príkazu riaditeľa na vykonanie inventarizácie.

VZOR - Ročný plán kontroly

Autor/i: redakcia

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Ročného plánu kontrolnej činnosti riaditeľa a zástupcu riaditeľa. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk