Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

zriaďovateľ

Člen rady školy - zriaďovateľ

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Môže byť členom rady školy jej zriaďovateľ, v našom prípade starosta obce?

Člen rady školy príbuzným riaditeľa

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka Ak je riaditeľ školy príbuzným člena rady školy, ktorý je delegovaný za zriaďovateľa (v našom prípade matka riaditeľka, syn poslanec obce delegovaný do rady školy), pozastavuje sa jeho členstvo v rade školy v prípade, že by rada školy bola ...

Členstvo v rade školy - delegovanie za zriaďovateľa - prestup žiaka na inú školu

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka Člen rady školy delegovaný za zriaďovateľa má v danej škole svoje dieťa. Ako má rada školy postupovať v prípade, keď žiak prestúpil na inú školu?

Členstvo v rade školy - vedúci zamestnanec

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Môže byť členom rady školy, ktorej zriaďovateľ je OÚ odbor školstva, vedúci odboru školstva? 

Členstvo v rade školy - zamestnanec obce a rodič žiaka

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Sme škola s právnou subjektivitou. Mám otázku k delegovaniu členov rady školy podĺa § 25 zákona č. 595/2003. Ak je delegovaný člen rady školy zamestnanec obce a zároveň rodič žiaka školy, môže ho zriaďovateľ delegovať? Volieb do rady školy...

Delegovanie členov rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka:  Na delegovanie členov rady školy za zriaďovateľa je v obci pravidlo, že starosta, resp. obecné zastupiteľstvo (ďalej "OZ") po dohode navrhuje, OZ schvaľuje a starosta deleguje členov do rady školy. V decembri 2014 OZ na svojom zasadnutí o...

Delegovanie do rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Ak zriaďovateľ deleguje štyroch zástupcov (poslancov) do rady školy, môže byť z pohľadu objektivity pedagóg z danej školy nominovaný ako poslanec? Čiže dva v jednom – pedagógom ZŠ aj poslancom? Toho času už jeho dieťa navštevuje strednú šk...

Delegovanie zástupcov zriaďovateľa N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Prosíme odbornú radu pri postupe delegovania členov do rady školy pri škole/ školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce ( mesta). Vychádzame zo zákona č. 596/2003 Z.z. a vyhlášky č. 291/2004 Z. z. V nadchádzajúcom období končí fu...

Doplnenie člena rady školy v priebehu funkčného obdobia

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka:  K 1. 9. 2018 sa vzdal členstva v rade školy jeden zástupca zriaďovateľa. Zriaďovateľ chce do rady školy delegovať niektorého z poslancov až po komunálnych voľbách 2018. Je možné delegovať člena rady školy za zriaďovateľa na dobu určitú, n...

Exekučné konanie a zadržanie peňazí na bežnom účte školy

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Môžu škole v rámci exekučného konania zadržať peniaze na bežnom účte?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk