Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

žiak

Dozor nad žiakmi ZUŠ

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Ako treba riešiť dozor nad žiakmi ZUŠ pri podujatiach mimo školy? Je možné, aby nad žiakmi ZUŠ, ktorí sa zúčastňujú tanečných súťaží na národnej a medzinárodnej úrovni vykonávali dozor zákonní zástupcovia súťažiacich na základe zmluvy o d...

Informovanie žiakov v triede o žiakovi so ŠVVP

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Rodičia dieťaťa individuálne začleneného (autizmus a ďalšie pridružené poruchy učenia správania) v škole si neželajú, aby spolužiaci v triede vedeli, že má poruchy učenia, správania. V akej miere môže/nemôže triedny učiteľ informovať ostat...

Kľúčové prvky spolupráce učiteľa s rodičom

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Komunikácia triedneho učiteľa s rodičom a rodiča s triednym učiteľom tvorí základ pre kvalitu spolupráce. Vzťah medzi učiteľom a rodičom nepredstavuje pre dieťa dva odlišné svety, ktoré chce vnímať oddelene. Dieťa nemá túžbu podľa aktuálnej nálady...

Komisionálna skúška v inej škole

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Otázka: Žiak má vykonať v auguste komisionálne skúšky. Počas prázdnin ale zmení školu (odsťahuje sa). Môže vykonať komisionálne skúšky v novej škole? Vysvedčenie mu musíme vystaviť podľa výsledku komisionálnej skúšky my, takže by ich mal aj u nás ...

Kritické myslenie - základná výbava nových generácií

Autor/i: Mgr. Arnold Kiss

Článok obsahuje vysvetlenie myšlienky, prečo potrebujeme zmeniť spôsob, akým sa dnešná generácia žiakov učí v oblasti kritického myslenia a princípy, ktorými sa pri tejto zmene riadiť. “Šia­len­stvo je ro­biť rov­nakú vec opa­ko­vane a oča­ká­vať ...

Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka: Stredná škola nás (základnú školu) požiadala o komisionálne preskúšanie ich žiaka (2-ročný učebný odbor) za 8. ročník, pretože mu chcú umožniť ukončiť si nižšie stredné vzdelávanie kurzom za 9. ročník, ktorý realizuje ich stredná škola. Ži...

Medziročníkové spájanie žiakov na seminároch

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Naše gymnázium má iba 4 triedy a počet žiakov 89. Pri ponuke voliteľných predmetov máme problém, lebo nie je veľká šanca na vytvorenie veľkého počtu predmetov. Žiaci majú záujem o otvorenie seminárov z predmetov, z ktorých budú maturovať. ...

Neefektivní komunikace

Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

Neefektivní způsoby komunikace jsou, bohužel, v naší společnosti často používané (Kopřiva a kol, 2008). Jsou to věty, které jsme slýchávali jako děti, a proto je máme v mysli zakódovány a naskakují nám podvědomě. Další faktor, který nás může svádě...

Nižší počet žiakov v triede gymnázia

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Ako mám postupovať v budúcom školskom roku, keď nebudeme mať do 1. ročníka gymnázia dostatočný počet žiakov, teda 17, ako je najnižší možný počet. Tento rok je to naozaj tak, že v ZŠ máme iba jednu triedu, okolité obce tiež, reálne hrozí, ...

Novela školského zákona účinná od 1. septembra 2016

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Minimálne počty žiakov v triedach prvého až štvrtého ročníka základnej školy a v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy, ustanovil zákon č. 464/2013 Z. z. v znení zákona č. 188/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. sept...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk