Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

základná škola

Asistent učiteľa - upresnenie pracovnej náplne

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V škole sú zamestnané 2 pedagogické asistentky, 1 špeciálny pedagóg (projekt: V základnej škole úspešnejší) a 2 asistentky učiteľa (ministerstvo školstva). Všetky asistentky majú 23 hodinový úväzok (sú v triedach s učiteľmi), pomáhajú nám pri dozo...

Asistent učiteľa na 1. stupni ZŠ

Autor/i: Mgr. Slávka Adamove

Otázka: Dosiahnuté vzdelanie: SOU - odevná, SOŠ-SZSD Námestovo (maturita), v súčasnosti študuje druhý rok diaľkovo 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore 7649N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na strednej pedag...

COVID-19 Organizácia a podmienky prevádzky ZŠ - pomocný materiál N

Autor/i: -

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie 1.-5. roč. ZŠ a ŠKD od 1. 6. 2020. Zriaďovatelia v spolupráci s riaditeľmi sa môžu rozhodnúť, vzhľadom na miestne podmienky, personálne, materiálne, priestorové možnosti, či a v akom režime ZŠ otvoria. 

COVID-19 Prechod žiakov zo ZŠ na SŠ - termíny - aktualizácia

Autor/i: redakcia

Ponúkame prehľad termínov súvuisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu. Vzhľadom na súčasnú situáciu  dochádza často k zmenám termínov súvisiacich s prijímacím pokračovaním na stredné školy. Treba aktuálne sledovať stránku s...

COVID-19 Príspevky od rodičov a zákonných zástupcov v čase prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.597/2003 Z. z.“) k zdrojom financovania regionálneho školstva patria okrem finančných prostriedkov ...

COVID-19 Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov ZŠ (MŠVVaŠ + ŠPÚ)

Autor/i: -

MŠVVaŠ SR vydalo 28. 4. 2020 Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov ZŠ počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Súčasťou usmernenia je aj materiál ŠPÚ s názvom Obsah vzdelávania v ZŠ poč...

COVID-19 Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl - aktualizácia (MŠVVaŠ SR)

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie pôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

Delegovanie do rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Ak zriaďovateľ deleguje štyroch zástupcov (poslancov) do rady školy, môže byť z pohľadu objektivity pedagóg z danej školy nominovaný ako poslanec? Čiže dva v jednom – pedagógom ZŠ aj poslancom? Toho času už jeho dieťa navštevuje strednú školu.

Delenie žiakov na hodinách TV na skupiny a vyučujúci (zákon č. 138/2019 Z.z.)

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

  V základnej škole máme dvoch vyučujúcich predmetu telesná výchova na druhom stupni. Ide o učiteľa a učiteľku. Žiakov na vyučovacej hodine telesná výchova delíme na skupinu chlapcov a skupinu dievčat. Musí skupinu dievčat v našom prípade učiť uči...

Diagnostikovanie školskej pripravenosti dieťaťa zo strany základnej školy

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Vstupnou bránou do prvého ročníka základnej školy je pre dieťa zápis. Zápis do školy je legislatívnym aktom. Zákonný zástupca dieťaťa si tak plní svoju zákonom danú povinnosť prihlásiť dieťa na povinnú školskú dochádzku. Musí tak urobiť každý záko...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk