Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

základná škola

Asistent učiteľa - upresnenie pracovnej náplne

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  V škole sú zamestnané 2 pedagogické asistentky, 1 špeciálny pedagóg (projekt: V základnej škole úspešnejší) a 2 asistentky učiteľa (ministerstvo školstva). Všetky asistentky majú 23 hodinový úväzok (sú v triedach s učiteľmi), pomáhajú nám...

Asistent učiteľa na 1. stupni ZŠ

Autor/i: Mgr. Slávka Adamove

Otázka: Dosiahnuté vzdelanie: SOU - odevná, SOŠ-SZSD Námestovo (maturita), v súčasnosti študuje druhý rok diaľkovo 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore 7649N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na strednej pedag...

Delegovanie do rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Ak zriaďovateľ deleguje štyroch zástupcov (poslancov) do rady školy, môže byť z pohľadu objektivity pedagóg z danej školy nominovaný ako poslanec? Čiže dva v jednom – pedagógom ZŠ aj poslancom? Toho času už jeho dieťa navštevuje strednú šk...

Delenie žiakov na hodinách TV na skupiny a vyučujúci

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Otázka: V základnej škole máme dvoch vyučujúcich predmetu telesná výchova na druhom stupni. Ide o učiteľa a učiteľku. Žiakov na vyučovacej hodine telesná výchova delíme na skupinu chlapcov a skupinu dievčat. Musí skupinu dievčat v našom prípade uč...

Diagnostikovanie školskej pripravenosti dieťaťa zo strany základnej školy

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Vstupnou bránou do prvého ročníka základnej školy je pre dieťa zápis. Zápis do školy je legislatívnym aktom. Zákonný zástupca dieťaťa si tak plní svoju zákonom danú povinnosť prihlásiť dieťa na povinnú školskú dochádzku. Musí tak urobiť každý záko...

Dodatky k RUP a ŠVP pre základné školy

Autor/i: redakcia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva dodatky k Rámcovém...

Doplatenie kreditového príplatku

Autor/i: Mgr. Slávka Adamove

Otázka: Školská psychologička je zamestnaná v plnoorganizovanej ZŠ od 26. 9. 2016, do práce nastúpila bez odbornej praxe. Za inovačné a aktualizačné vzdelávania (potrebné pre vykonávanie jej odbornej činnosti) získala 30 kreditov k 22. 8. 2017 a 3...

Doplnenie úväzku učiteľa ZŠ v špeciálnej triede

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka: Môže si učiteľ základnej školy II. stupňa doplniť úväzok vyučovania svojho aprobačného predmetu vyučovaním tohto predmetu v špeciálnej triede, aby spĺňal kvalifikačnú požiadavku (vyučovať predmety svojej aprobácie v rozsahu minimálne 11 ho...

Doplnenie základného vzdelania

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Akým spôsobom môže dospelá osoba získať základné vzdelanie, ak ho nenadobudla počas povinnej školskej dochádzky?

Dotácia na stravu od 1. septembra 2019

Autor/i: -

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk