Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

začlenenie

Informovanie žiakov v triede o žiakovi so ŠVVP

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Rodičia dieťaťa individuálne začleneného (autizmus a ďalšie pridružené poruchy učenia správania) v škole si neželajú, aby spolužiaci v triede vedeli, že má poruchy učenia, správania. V akej miere môže/nemôže triedny učiteľ informovať ostat...

Prijímanie žiakov so zdravotným znevýhodnením

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Pravidlá pre plnenie povinnej školskej dochádzky určuje zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý v § 8 určuje, že žiak plní povinnú školsk...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk