Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo vzor


VZOR - Dohoda o brigádnickej práci študenta N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor dohody o brigádnickej práci študenta. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

VZOR - Dohoda o hmotnej zodpovednosti N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti.  Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

VZOR - Pracovný poriadok N

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov, odborných a nepedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení.

VZOR - Rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa do súkromnej materskej školy N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková , JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzorovú schému Rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do súkromnej materskej školy.

VZOR - Rozhodnutie o prijatí dieťaťa na diagnostický pobyt do špeciálnej materskej školy N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková , JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzorovú schému Rozhodnutia o prijatí dieťaťa na diagnostický pobyt  do špeciálnej materskej školy.

VZOR - Rozhodnutie o zrušení individuálneho vzdelávania a o zrušení oslobodenia od povinnosti dochádzať do školy v rámci povinného predprimárneho vzdelávania N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková , JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor rozhodnutia o zrušení individuálneho vzdelávania a o zrušení oslobodenia od povinnosti dochádzať do školy v rámci povinného predprimárneho vzdelávania.

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a okresného úradu v sídle kraja N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková , JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzorovú schému rozhodnutia vydaného riaditeľom materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a riaditeľom materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja. V...

VZOR - Zápisnica z plenárneho zasadnutia rodičovského združenia a pozvánka na stretnutie rady rodičov N

Autor/i: Mgr. Erika Tornyaiova

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor zápisnice zo zasadnutia plenárneho rodičovského združenia.

VZOR - Žiadosť o oslobodenie žiaka/žiačky od telesnej výchovy (športovej prípravy) N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Žiadosti o oslobodenie žiaka/žiačky od telesnej výchovy (športovej prípravy).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Financie na originálne kompetencie - školské jedálne A

Publikované: Aktualizované:

Otázka: V meste sú tri základné školy, z ktorých len jedna má školskú jedáleň. Mesto dostáva do vlastných príjmov podiel z dane z príjmu fyzických osôb (DPFO). V tomto podiele je urobený nápočet finančných prostriedkov na potenciálnych stravníkov, ktorými sú všetci žiaci všetkých troch škôl. Zriaďovateľ pri poskytovaní finančných prostriedkov na školské originálne kompetencie nerozdeľuje finančné prostriedky na stravníkov medzi všetky školy, ale celú sumu pridelí len škole, ktorá má školskú jedáleň. Je postup zriaďovateľa správny, alebo majú nárok na časť z týchto finančných prostriedkov aj ďalšie dve školy, ktoré nemajú školskú jedáleň?

Financie z dane z príjmu fyzických osôb pre materské školy N

Publikované:

Otázka: Sme materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Do našej materskej školy chodia aj deti zo susedných obcí. Zaujíma nás, ako sa napočítajú finančné prostriedky obci z dane z príjmu fyzických osôb (DPFO). Berú sa do úvahy len deti s trvalým pobytom v obci kde sídli MŠ alebo všetky deti v MŠ zapísané na začiatku školského roka?

Financovanie ZUŠ A

Publikované: Aktualizované:

Otázka Sme obec na území, ktorej je zriadená súkromná základná umelecká škola (ZUŠ). Obec vlastnú ZUŠ nemá. V zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. sa v článku II, v bode 15 písmeno j) hovorí o tom, že obec poskytne na žiaka súkromnej/cirkevnej školy, resp. školského zariadenia najmenej 88 % zo sumy určenej pre žiaka školy/školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ako máme postupovať, ak vlastnú ZUŠ nemáme?

Klasifikácia výdavkov verejnej správy COFOG A

Publikované: Aktualizované:

Otázka: Sme plno-organizovaná základná škola s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Súčasťou školy je aj školský klub detí a školská jedáleň. Výdavky sú hradené z finančných prostriedkov na prenesené kompetencie aj originálne školské kompetencie (prostriedky obce). Ako budeme klasifikovať výdavky podľa novej klasifikácie výdavkov verejnej správy COFOG od 1. 1. 2015?

Mesačný normatív asistenta A

Publikované: Aktualizované: