Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

vyučovacia hodina

Kvalifikácia - HUDOBNÁ VÝCHOVA

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka:  Je učiteľ, ktorý má ukončené VŠ vzdelanie v študijnom odbore: Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ s prehĺbenou hudobnou výchovou kvalifikovaný odborne vyučovať predmet hudobná výchova na 2. stupni ZŠ?

Oslobodenie z vyučovacieho predmetu

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka Môže riaditeľ školy, na základe žiadosti zákonného zástupcu, oslobodiť žiačku z vyučovacieho predmetu individuálna logopedická intervencia?

Problémové aspekty hodnotenia zo strany učiteľa

Autor/i: prof. Ing. Ján Bajtoš, PhD., Ing. Andrea Marhevková

Učiteľ svojou činnosťou ovplyvňuje celý priebeh vyučovacieho procesu, etapu kontroly a hodnotenia výsledkov, vyučovania nevynímajúc. Od jeho pedagogických schopností a osobnostných predpokladov závisí spôsob preverovania, hodnotenia a klasifikácie...

Rámcový učebný plán pre základné školy

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka: Môžeme v 2. ročníku základnej školy od 1. septembra 2016 zvýšiť počet disponibilných vyučovacích hodín z troch na štyri? Môžeme znížiť hodinovú dotáciu z dvadsaťtri hodín na dvadsaťdva a v školskom roku 2017/2018 zvýšiť hodinovú dotáciu z ...

Súčinnosť školy pri výkone rozhodnutia súdu pri odňatí dieťaťa v priestoroch školy

Autor/i: -

Vyhláška č. 207/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých upravuje aj súčinnosť školy, školského zariadenia a zamestnávateľa v mieste výkonu praktického vyučovania.

Vyučovacia hodina v minulosti

Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Dnešní žiaci a študenti berú 45 minútovú vyučovaciu hodinu ako samozrejmosť, ale nebolo tomu vždy tak. V dávnejšej minulosti, v 18. a 19. storočí nebolo určené na elementárnych i vyšších školách, koľko má trvať vyučovacia hodina. 

Zapisovanie vymeškaných hodín

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka: Do ktorého polroka sa zapisujú hodiny vymeškané od polročnej klasifikačnej porady (25. január) do konca prvého polroka (31. január)? Sú to hodiny vymeškané v prvom alebo v druhom polroku? 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk