Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

vyučovacia hodina

BOZP - cvičenie na suplovaných hodinách telesnej výchovy

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Otázka: Môžu žiaci na suplovaných hodinách telesnej a športovej výchovy cvičiť, keď im supluje učiteľ, ktorý nemá v aprobácii telesnú výchovu? Je to ukotvené v nejakom zákone? Alebo treba na to vnútornú smernicu? 

Delenie žiakov na hodinách TV na skupiny a vyučujúci

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Otázka: V základnej škole máme dvoch vyučujúcich predmetu telesná výchova na druhom stupni. Ide o učiteľa a učiteľku. Žiakov na vyučovacej hodine telesná výchova delíme na skupinu chlapcov a skupinu dievčat. Musí skupinu dievčat v našom prípade uč...

Kvalifikácia - HUDOBNÁ VÝCHOVA

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka:  Je učiteľ, ktorý má ukončené VŠ vzdelanie v študijnom odbore: Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ s prehĺbenou hudobnou výchovou kvalifikovaný odborne vyučovať predmet hudobná výchova na 2. stupni ZŠ?

Oslobodenie z vyučovacieho predmetu

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka Môže riaditeľ školy, na základe žiadosti zákonného zástupcu, oslobodiť žiačku z vyučovacieho predmetu individuálna logopedická intervencia?

Prípustný počet vymeškaných hodín a preskúšanie žiaka N

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Aký je prípustný počet vymeškaných hodín (ospravedlnených alebo neospravedlnených) na základnej škole, pri ktorom ešte žiakovi nehrozí skúšanie v náhradnom termíne? Je niekde stanovený presný počet vymeškaných hodín, pri ktorom už je nutné...

Problémové aspekty hodnotenia zo strany učiteľa

Autor/i: prof. Ing. Ján Bajtoš, PhD., Ing. Andrea Marhevková

Učiteľ svojou činnosťou ovplyvňuje celý priebeh vyučovacieho procesu, etapu kontroly a hodnotenia výsledkov, vyučovania nevynímajúc. Od jeho pedagogických schopností a osobnostných predpokladov závisí spôsob preverovania, hodnotenia a klasifikácie...

Rámcový učebný plán pre základné školy

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka: Môžeme v 2. ročníku základnej školy od 1. septembra 2016 zvýšiť počet disponibilných vyučovacích hodín z troch na štyri? Môžeme znížiť hodinovú dotáciu z dvadsaťtri hodín na dvadsaťdva a v školskom roku 2017/2018 zvýšiť hodinovú dotáciu z ...

Súčinnosť školy pri výkone rozhodnutia súdu pri odňatí dieťaťa v priestoroch školy

Autor/i: -

Vyhláška č. 207/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých upravuje aj súčinnosť školy, školského zariadenia a zamestnávateľa v mieste výkonu praktického vyučovania.

Vymeškané hodiny pri žiakoch vzdelávaných v zahraničí

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Ako máme postupovať pri riešení vymeškaných vyučovacích hodín žiakov, ktorí sa údajne vzdelávajú v zahraničí? Rodičia týchto žiakov nedoručili škole potvrdenie o škole, ktorú v zahraničí navštevujú.

Vyučovacia hodina v minulosti

Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Dnešní žiaci a študenti berú 45 minútovú vyučovaciu hodinu ako samozrejmosť, ale nebolo tomu vždy tak. V dávnejšej minulosti, v 18. a 19. storočí nebolo určené na elementárnych i vyšších školách, koľko má trvať vyučovacia hodina. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk